Hotărârea nr. 45/2016

HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2016-2017

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

WWW.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.5530/17.02.2016, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ Și încasări Directe , înregistrat sub nr.5531/17.02.2016, precum și Avizul conform comunicat prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Suceava prin adresa nr. 1112 din 11.02.2016, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 4.694/11.02.2016 si raportul comisiei invatamant, relații externe, sanatate, cultura, culte, familie si protecție sociala

Având în vedere prevederile art. 19 alin (4), ale art. 61 alin (2) și (5) și art. 101 din Legea educației naționale nr. 1/2011 coroborat cu prevederile Ordinului nr. 6564/2011 modificat și completat de Ordinul nr. 3283/17.02.2012 și ale OMECTS nr. 5556/2015;

în temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 1; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Suceava pentru anul școlar 2016 -2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din Municipiul Suceava pentru anul școlar 2016 -2017, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu finanțare de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă funcționarea centrului bugetar Grădinița cu program normal „Țăndărică” Suceava până la soluționarea definitivă a litigiului dintre Municipiul Suceava și grădinița menționată.

Art.5 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată Inspectoratului Școlar


Județean Suceava.


DOROFTETONr. 45 Din 25 februarie 201aȘ^/^CONTRAS SECRETAR JR. CIEAZA

ICIPIU CIOAN