Hotărârea nr. 44/2016

HOTĂRÂRE ,privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță

Consiliul local al municipiului Suceava

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 4799 /12.02.2016 , raportul de specialitate comun al Direcției de Asistentă Socială înregistrat cu nr. 4800 din 12.02.2016 ,cât si raportul comisiei economico financiara , juridica, disciplinara

în baza prevederilor art. 4 alin (2) din Legea nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate precum și a H.G. 15/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1; alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin 1, art. 47, art. 49 din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă următoarele acțiuni și activități care vor fi desfășurate de către angajații Direcției de Asistență Socială, în vederea identificării potențialilor beneficiari de stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță:

  • (1) Informarea directă și consilierea persoanelor care beneficiază de alte tipuri de beneficii sociale cum ar fi , venitul minim garantat, alocație de susținere familială, ajutor pentru încălzirea locuinței, aflați în evidența Direcției de Asistență Socială;

  • (2) Colaborarea directă cu conducerea unităților de învățămînt preșcolar în vederea informării corecte a părinților/reprezentanților legali ai copiilor , cu privire la modul de acordare a acestui drept. Se va pune la dispoziția grădinițelor cereri tipizate și materiale cu condițiile de eligibilitate și documentele justificative necesare la dosar.

  • (3) Consultarea listelor cu copiii de vârste eligibile/ 3-6 ani), înscriși la medicul de familie , prin intermediul mediatorului sanitar;

  • (4) Informarea directă și consilierea în cadrul comunităților de etnie romă de pe raza municipiului Suceava, acțiune care va fi realizată de către mediatorul sanitar și consilierul pe problemele romilor;

  • (5) Colaborarea cu Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Suceava, în vederea identificării copiilor cu vârste eligibile de pe raza municipiului Suceava care beneficiază de alocație de stat, conform Legii 61/1992.

  • (6) Afișarea la sediul Primăriei Municipiului Suceava și a sediului Direcției de Asistență Socială -Primăria Burdujeni a modelului de cerere și a criteriilor de eligibilate;

  • (7) Publicarea pe site-ul de internet al Primăriei Municipiului Suceava a documentelor în baza cărora se acordă acest drept, respectiv modelul de cerere și condițiile de eligibilitate..

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Buget,Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR rtjffiNÎCIPIU

JR. Cim'AC IOAN