Hotărârea nr. 43/2016

HOTĂRÂRE,la proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasy.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr 5534/ 17. 02.2016, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ și încasări Directe înregistrat sub nr. 5535/ 17.02.2016, a solicitărilor Consiliilor de administrație ale Grădiniței cu program prelungit „Așchiuță”, Grădiniței cu program prelungit „1-2-3”, Școlii Gimnaziale nr.l, Școlii Gimnaziale nr. 3, Școlii Gimnaziale „Jean Bart”, Școlii Gimnaziale nr.6, Școlii Gimnaziale „I. Creangă”, Școlii Gimnaziale nr. 10, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Colegiului Tehnic „Al .1. Cuza”, Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiului Național de Informatică „ Spiru Haret ” ,Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Liceului cu Program Sportiv Suceava, Colegiului Național „ Petru Rareș ”, Colegiului Național „ Ștefan cel Mare”, Colegiului Național “ Mihai Eminescu” și Seminarului Teologic Liceal Ortodox „ Mitropolitul Dosoftei” si a comisiei invatamant, relații externe, sanatate , cultura, culte si protecție sociala.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2, lit.f, art.276 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și prevederile H.G nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

în temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care solicită decontarea navetei pe perioada ianuarie -august 2016, conform Anexei 1.

(2) Decontarea acestora se va face în limita creditelor bugetare repartizate centrelor bugetare menționate la capitolul 65.02- învățământ, articolul 20.01.07 - Transport.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare solicitante vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE D DOROFTEICONT

SECRET

JR:EAZA UNICIPIU ACIOAN