Hotărârea nr. 42/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr 5532 /17.02.2016, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 5533 /17. 02.2016 si raportul comisiei economico financiara, juridica, disciplinara.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011;

în temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, pentru anul 2016, după cum urmează:

  • a) bursă de performanță -100 lei;

  • b) bursă de merit - 80 lei;

  • c) bursă de studiu - 60 lei;

  • d) bursă de ajutor social - 60 lei.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administrație, aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social, cu încadrarea în sumele ce vor fi alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat;

Art.2. Numărul burselor pentru perioada anul 2016 va fi stabilit în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile