Hotărârea nr. 41/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava "

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Stadion de antrenament Ia Liceul cu program sportiv Suceava "

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive nr.5764/19.02.2016 , Raportul Biroului Investiții nr. 5765/19.02.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava " .

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava ", prezentați în anexă.

Art.3.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARWJNICIPIUL

jr. cijmc IOAN

Nr. 41 Din 25 februarie 2016