Hotărârea nr. 40/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv Municipal Suceava,Secţiile - rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheață, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava Secțiile - rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheață, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr, 4867 din 12.02.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 4868 din 12.02.2016 precum și raportul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava, secțiile - rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheață, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj, pentru perioada 1 martie — 30 decembrie 2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea sportului din cadrul ramurilor sportive (rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheață, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj), la nivel de performanță".

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 540.000 lei, repartizată astfel:

• secția rugby - 200.000 Iei

• secția volei -100.000 lei

• secția tir sportiv - 35.000 lei

• secția tir cu arcul - 35.000 lei

• secția hochei pe gheață - 30.000 lei

• secția box - 30.000 lei

 • •  secția atletism - 40.000 lei

 • •  secția lupte greco-romane - 30.000 lei

  • secția canotaj - 40.000 lei

  Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

  Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialiț


  PRESEDINT

  DOROFTEI  ȘEDINȚA

  ~“IU H ‘  CONTR

  SECRETA!

  JR. CI]


  &MNEAZA MUNICIPIU

  AC IOAN