Hotărârea nr. 39/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv Universitar din Suceava,Secţiile – handbal, atletism

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Universitar din Suceava Secțiile - handbal, atletism

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 4864 din 12.02.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 4865 din 12.02.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Universitar din Suceava, pentru perioada 1 martie - 30 decembrie 2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea sportului din cadrul ramurilor sportive (handbal, atletism), la nivel de performanță".

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 1.280.000 lei, repartizată astfel:

 • •  secția handbal -1.200.000 lei

 • •  secția atletism - 80.000 lei

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR ’mpTCIPIU JR. Cl^TAC IO AN

Anexa 1 - Depusă după amendament

Număr și dată de înregistrare/ Registratură

FORMULAR DE CERERE DE ASOCIERE

(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

 • A. Date privind solicitantul

 • 1, Solicitant:^ _______________________________________________________________________________________

Numele complet al persoanei fizice/juridice: CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA - SECȚIA HANDBAL

Prescurtarea: C.S.U. DIN SUCEAVA

Adresa: Loc. Suceava, Str. Universității, nr.13, Suceava

Cod fiscal: 18345509/

Telefon: 0230/522819

Fax: 0230/522819

E-mail: csusvoffice@yahoo.com            >

Certificat de identitate sportivă - 16

 • 2. Date bancare:

Denumirea băncii: TREZORERIA SUCEAVA

Numărul de cont: R048TREZ23G670501570202X

Titular: CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA

 • 3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul:

Nume/Prenume: RAȚĂ SORIN

Funcția în cadrul asociației: Director

Tel./Fax: 0735/860858

E-mail: sorinr@usv.ro

Semnătură '■


4, Datele persoanei care este coordonatorul proiectului dacă este diferita de persoana d~ • la


punctul 3:________________________

Nume/Prenume: RAȚĂ SORIN Funcția în cadrul asociației: Director Tel./Fax: 0735/860858

E-mail: sorinr@usv.ro_____________


Semnătură''5. Echipa responsabilă de derularea proiectului (nume, prenume, funcția în cadrul as ociației/ fundatiei/clubului, telefon, e-mail, semnătura, descrierea experienței în scrierea și managementul proiectelțyf^ Coordonator proiect - RAȚĂ S

Semnătură

Responsabil financiar - ATI

sil via_atitienei@yahoo. corn;

Responsabil cu probleme tehnice - BERNICU RAZVAN

Alți membri, după caz - Nu este cazulN - irector club, tel. 0735/860858 , e-mail sorinr@usv.ro;


SILVIA - Contabil Șef, tel. 0735/860853, e-mail.

Semnătură 3$ Semnătură Semnătură


6. Descrierea activității, a resurselor si a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienței în scrierea si managementul proiectului:_________________________________________________

Descrierea activității'.

- sportiv -

a) Promovarea sportului de performantă - valorificarea aptitudiniilor individuale și de echipă în cadrul competițiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei. Obiective: dezvoltarea activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional, după caz.

Clubul Sportiv Universitar din Suceava este persoană juridică în subordinea Ministerului Educației Cercetării Științifice , care are ca obiectiv principal promovarea a 4 ramuri sportive, printre care se numără și handbalul.

Principalele obiective ale C.S.U. din Suceava sunt:

 • •  obținerea celor mai bune rezultate pe plan național;

 • •  promovarea în loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi;

 • •  obținerea de performanțe sportive.

Descrierea resurselor: Din totalul de 100% buget necesar proiectului de anul acesta, 90% va fi asigurat prin asocierea cu Municipiul Suceava, iar 10% va fi asigurat din bugetul clubului.

Proiectul ''Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță" s-a născut din dorința dezvoltării sportului în general și în special a ramurei sportive de handbal, în rândul tinerilor elevi și studenți, dar nu numai.

Sportivii clubului nostru sunt pregătiți să promoveze imaginea Municipiului Suceava și a Consiliului Local, implicit să îndeplinească sarcini speciale în acest sens, astfel:

 • •  organizarea conferințelor de presă, a interviurilor, a emisiunilor televizate;

 • •  tipărirea și montarea de bannere, afișe, postere, pliante, flyere, pentru fiecare joc pe teren propriu, care să conțină textul "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava"',

 • •  inscripționarea vizibilă pe fața sau spatele tricoului de joc a însemnelor Primăriei Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiului Suceava-,

 • •  încheierea de Contracte Civile cu sportivii, reprezentanții legali ai acestora și membrii stafului tehnic (antrenori, kinetoterapeuți, organizatori de competiții, etc.) prezenți pe terenul de joc în timpul meciurilor, în vederea promovării imaginii municipiului Suceava prin purtarea în timpul meciurilor a echipamentelor sportive inscripționate.

Activitățile desfășurate de Clubul Sportiv Universitar din Suceava - secția handbal sunt înscrise în calendarul competițional al Federației Române de Handbal, atașat acestui dosar (anexa Ikfo) începând cu luna martie 2016 va avea loc Campionatul Național, Divizia A Masculin, Seria A, la care vor participa 14 echipe din clasament, desfășurând meciuri tur-retur.

După încheierea jocurilor din campionatele regulate, în funcție de locurile ocupate în clasament va avea loc play-off și se va stabili clasamentul final al amilului 2016.

Echipele de seniori mai participă și în competiția Campionatul Universitar de Handbal , care se va desfășura în centrele universitare din România.

Descrierea experienței în scrierea si managementul proiectului:

în anii 2014 și 2015 am derulat același proiect "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță", tot în asociere cu Municipiul Suceava.

Proiectul este manageriat de directorul clubului Sorin Rață și Silvia Atitienei, ambii cu experiență în scrierea și managementul proiectelor, realizând și celelalte proiecte din anii anteriori, derulate cu Municipiului Suceava.

 • B. Date privind proiectul

 • 1. Denumirea proiectului: - "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță".

 • 2. Locul desfășurării proiectului (localitate): - Municipiul Suceava

> toate deplasările din țară y

 • 3. Durata proiectului: de la 1 martie 2016 până la 30 decembrie 2016

 • < 01.03 - 15.03.2016 - încheierea contractelor sportivilor, alegerea furnizorilor și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii;

sft 02.03 - 15.12.2016 - desfășurarea efectivă a activităților sportive, potrivit calendarului competițional al F.R.H., atașat Ia proiect, conform anexei 1.

 • < 15.12 - 30.12.2016 - concluzii și raportări finale.

 • 4. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:

 • - titlul: - "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță".

Clubul Sportiv Universitar din Suceava - secția handbal solicită asocierea cu Municipiul Suceava în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul mai sus menționat.

Proiectul "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță” s-a născut din dorința dezvoltării sportului în general și în special a ramurei sportive de handbal, în rândul tinerilor elevi și studenți, dar nu numai.

 • -  scopul: - dezvoltarea activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional;

 • - participanti: - un număr de 18 sportivi handbaliști, 1 antrenor, kinetoterapeuți, medici, organizatori de competiții;

 • - grupuri țintă: - sportivii secției de handbal și antrenorii;

 • - beneficiari directi - sportivii secției de handbal și antrenorii;

 • - beneficiari indirecti - cetățenii Municipiului Suceava care vor fi informați prin presa locala despre activitățile cuprinse în acest proiect - conferințe de presă, interviuri, emisiuni televizate, tipărirea și montarea de bannere, afișe, postere, pliante, flyere.

 • - activități / acțiuni principale din cadrul proiectului

Activitățile aferente acestui proiect sunt:

< 01.03 -15.03.2016 - încheierea contractelor sportivilor, alegerea furnizorilor și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii;

02.03 - 15.12.2016 - desfășurarea efectivă a activităților sportive, potrivit calendarului competițional al F.R.H., atașat la proiect, conform anexei 1 bis.

15.12 - 30.12.2016 - concluzii și raportări finale.

 • - rezultatele estimate:

Prin implementarea acestui proiect se are în vedere:

 • •  dezvoltarea activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional;

 • •  valorificarea aptitudiniilor individuale și de echipă în cadrul competițiilor;

 • •  obținerea celor mai bune rezultate pe plan național și internațional;

 • •  promovarea în loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi;

 • •  obținerea de performanțe sportive.

 • 5. Scopul si obiectivele proiectului (descriere max 20 rânduri):

Necesitatea realizării acestui proiect se datorează în primul rând, dezvoltării activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional;

Scopul proiectului îl reprezintă promovarea imaginea Municipiului Suceava și a Consiliului Local, prin:

 • •  organizarea conferințelor de presă, a interviurilor, a emisiunilor televizate;

 • •  tipărirea și montarea de bannere, afișe, postere, pliante, flyere, pentru fiecare joc pe teren propriu, care să conțină textul ''Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava ";

 • •  inscripționarea vizibilă pe fața sau spatele tricoului de joc a însemnelor Primăriei Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiului Suceava;

 • •  încheierea de Contracte Civile cu sportivii, reprezentanții legali ai acestora și membrii stafului tehnic (antrenori, kinetoterapeuți, organizatori de competiții, etc.) prezenți pe terenul de joc în timpul meciurilor, în vederea promovării imaginii municipiului Suceava prin purtarea în timpul meciurilor a echipamentelor sportive inscripționate.

Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie obținerea de performanțe sportive și promovarea în loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi.

Activitățile desfășurate de Clubul Sportiv Universitar din Suceava - secția handbal sunt înscrise în calendarul competițional al Federației Române de Handbal, atașat acestui dosar (anexa 1).

Cele mai importante competiții pentru anul competițional 2015-2016, care se derulează în prezent sunt:

 • •  CSM Cimentul Bicaz - CSU din Suceava (06.03.2016) ;

 • •  CSU din Suceava - CS Atletico Alexandria (13.03.2016);

 • •  CSU Tîrgoviște - CSU din Suceava (20.03.2016);

 • •  CSU din Suceava -ACS HD Alexandria (27.03.2016);

 • •  CS HC Buzău 2012 - CSU din Suceava (17.04.2016);

 • •  CSU din Suceava - CSB București II( 24.04.2016);

 • •  HC Farul Constanța - CSU din Suceava (08.05.2016);

 • •  CSU din Suceava - GSIP Moreni ( 15.05.2016);

 • •  Poli Unistil Iași - CSU din Suceava (21.05.2016)

Competițiile la care vom participa în anul competițional 2016-2017, care va începe din august nu putem să le enumerăm, deoarece va fi în funcție de nivelul la care vom ajunge.

6. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai ios:______________________________________

Nr. crt.

Programul, proiectul, acțiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli

Valoare totală

din care

Suma solicitată Municipiului Suceava

Venituri proprii ale asociației

Programul - Promovarea sportului de performanță -valorificarea aptitudiniilor individuale și de echipă în cadrul competițiilor pentru ameliorarea       rezultatelor

sportive,     realizarea de

recorduri    sau obținerea

victoriei.            Obiective:

dezvoltarea activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional, după caz.

1.340.000

z     1.200.000

y             140.000

Proiectul

-"Promovarea      imaginii

Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță"

- perioada de desfășurare 01.03.2016-30.12.2016

1.340.000

1.200.000

140.000

1.1. Acțiunea/activitatea "Promovarea       imaginii

Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță" prin participarea la competiții sportive     prevăzute în

calendarul      competitional

atașat (vezi anexa 1 și detalierea de Ia pct. B 5) -deplasări în tară

-perioada de desfășurare 01.03.2016-30.12.2016 total = 1,120.000 lei din care:

1.340.000

1.200.000

140.000

1.

Publicitate

A) - încheierea de Contracte Civile cu sportivii, reprezentanții legali ai acestora și membrii stalului tehnic (antrenori, kinetoterapeuți, organizatori

1.339.500

x 1.200.000

139.500

de competiții, etc.) prezenți pe terenul de joc în timpul meciurilor, în vederea promovării imaginii municipiului Suceava prin purtarea în timpul meciurilor a echipamentelor sportive inscripționate - C.F.

 • B) - tipărirea și montarea de bannere cu utilizarea frazai din anexa 8a - C.P.

 • C) - inscripționarea vizibilă pe fața sau spatele tricoului de joc a însemnelor Primăriei Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiului Suceava - C.P.

 • D) - organizarea conferințelor de presă, a interviurilor, a emisiunilor televizate cu utilizarea frazai din anexa 8a -C.P.

2.

Tripărituri - afișe, pliante, flyere - C.P.

500

0

500

 • C. Resurse umane si financiare ale structurii, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • 1. Resurse umane:

1.1 .Număr de personal salariat - total - (nume, prenume)

 • - Rață Sorin - director club sportiv

 • - Atitienei Silvia - contabil șef

din care antrenori (pentru cluburile sportive)

 • - Bernicu Răzvan - antrenor principal

 • 1.2. Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) - 4 secții

 • - secție - handbal seniori și juniori,

 • - secție - volei,

 • - secție - atletism,

 • - secție - înot.

 • 1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții (pentru cluburile sportive)

 • - C.S.U din Suceava are legitimați un număr de 81 sportivi, din care 18 sportivi legitimații la secția de handbal.

 • 2. Resurse financiare:

  • 2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent - total 529.960 lei, din care:

 • -  donații, sponsorizări 18.100 lei;

 • -  venituri din activități economice (închirieri, prestări servicii, reclamă, publicitate, etc.) 511.860 lei;

 • -  cotizații, taxe, penalități, etc. - .lei;

 • -  alte venituri - lei.

 • 2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total 1.020,000 lei, din care: donații, sponsorizări 20.000 lei;

venituri din activități economice (închirieri, prestări servicii, reclamă, publicitate, etc. ) 1.000.000 lei;

cotizații, taxe, penalități, etc. - lei;

alte venituri - lei.

 • 3. Justificarea proiectului

Proiectul "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță" s-a născut din dorința dezvoltării sportului în general și în special a ramurei sportive de handbal, în rândul tinerilor elevi și studenți, dar nu numai.

Sportivii clubului nostru sunt pregătiți să promoveze imaginea Municipiului Suceava și a Consiliului Local, implicit să îndeplinească sarcini speciale în acest sens, astfel:

 • •  organizarea conferințelor de presă, a interviurilor, a emisiunilor televizate;

 • •  tipărirea și montarea de bannere, afișe, postere, pliante, flyere, pentru fiecare joc pe teren propriu, care să conțină textul "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava";

 • •  inscripționarea vizibilă pe fața sau spatele tricoului de joc a însemnelor Primăriei Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiului Suceava;

 • •  încheierea de Contracte Civile cu sportivii, reprezentanții legali ai acestora și membrii stafului tehnic (antrenori, kinetoterapeuți, organizatori de competiții, etc.) prezenți pe terenul de joc în timpul meciurilor, în vederea promovării imaginii municipiului Suceava prin purtarea în timpul meciurilor a echipamentelor sportive inscripționate.

Activitățile desfășurate de Clubul Sportiv Universitar din Suceava - secția handbal sunt înscrise în calendarul competițional al Federației Române de Handbal, atașat acestui dosar (anexa 1).

începând cu luna martie 2016 va avea loc Campionatul Național,Divizia A Masculin, Seria A, la care vor participa 14 echipe din clasament, desfășurând meciuri tur-retur.

După încheierea jocurilor din campionatele regulate, în funcție de locurile ocupate în clasament va avea loc play-off și se va stabili clasamentul final al amilului 2016.

Echipele de seniori mai participă și în competiția Campionatul Universitar de Handbal, care se va desfășura în centrele universitare din România.

Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă administrația publică, societatea civilă, este cheia care deschide drumul dezvoltării noastre ca societate.

Sportul contribuie la potențarea calității vieții cetățenilor și la crearea unui mediu comunitar cu reale valențe europene.

Dezvoltarea domeniului sportiv prin racordarea la valorile și principiile europene propune promovarea acelor principii și mecanisme capabile să determine mutații profunde de mentalitate și comportament în rândul comunității, alocarea constant și pertinent a unor importante resurse financiare și materiale în acest scop.

în domeniul sportiv se dorește educarea tuturor categoriilor de vârstă pentru mișcare și sport, fie în aer liber, pe terenuri amenajate, în săli de sport, asigurând astfel condițiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă a populației, lansarea și recunoașterea valorilor în domeniul sportiv și nu în ultimul rând îmbunătățirea condițiilor de viață a populației pentru recreere și petrecere a timpului liber.

 • 4. Rezultatele scontate; impactul proiectului și mijloace de monitorizare și evaluare a rezultatelor

Prin implementarea acestui proiect se are în vedere:

 • •  dezvoltarea activității sportive pe plan local și asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional;

 • •  valorificarea aptitudiniilor individuale și de echipă în cadrul competițiilor;

 • •  obținerea celor mai bune rezultate pe plan național și internațional;

 • •  promovarea în loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi.

Monitorizarea și evaluarea derulării proiectului se va face de coordonatorul proiectului, deoarece este persoana prezentă în permanență la desfășurarea activităților.

Se vor realiza activități de publicitate pe care le-am prezentate anterior și care vor fi depuse la justificarea cheltuielilor.

 • 5. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de aplicare). - Nu este cazul.

Data: 2fi.02.2016

Numele/Prenumele/Semnătura președintelui/ reprezentantului legal al asociației/ fundației/ clubului'-' \ n

RAȚĂ/SORIN - Q


OR CLUB SPORTIV


Numele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect ATITIENEI SILVIA - ȘfcF CONTABIL CLUB SPORTIV

Ștampila asociației/ fi                 i


Anexa 4- - Depusă după amendament J

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Denumirea Asociației / Fundației /Clubului:

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN SUCEAVA - SECȚIA HANDBAL

Date privind Asociația/ Fundația /Clubul:

 • 1. Adresa Loc. Suceava, str.Universității nr.13, Suceava

 • 2. Certificat de identitate sportivă nr. 16, SV/A1/00002/2006

3.1 2 3Membru afiliat la Federației Române de Handbal

Proiectul cu titlul: "Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță"

Perioada și locul desfășurării: 1 martie 2016 până la 30 decembrie 2016, Municipiul Suceava

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

TRIM

I

TRIM

II

TRIM III

TRIM IV

OBSE

RVAȚ

II

I.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (1+2) din care:

1.340.000.

/   140.000

/ 326.500

/ 536.500^

, 337.000

1.

VALOAREAPENTRU DECONTARE LA MUNICIPIUL SUCEAVA (a+b)

1.340.000

140.000.

> 326.500

/ 536.500,

337.000,

a).

Contribuția Municipiului Suceava

1.200.000,

'   130.000 c

) 289.500

' 486.500.

294.000,

b).

Contribuție proprie (minim 10%)

140.000.

1    10.000,

L/ 37.000,

/ 50.000.

43.000

/

2.

3Alte surse de venituri incluse în proiect (a+b+c)

a).

Donații (enumerați)

b).

Sponsorizări (enumerați)

c).

Alte finanțări (enumerați)

II.

CHELTUIELI PENTRU DECONTARE LA MUNICIPIUL SUCEAVA - TOTAL din care: (categoriile de cheltuieli sunt cele prevăzute în anexa 8)

1.340.000 .

/ 140.000 /

' 326.500

/ 536.500

' 337.000.

/

1.

închirieri

2.

Onorarii

3.

Consultanță

4.

Transport

5.

Cazare

6.

Masă

7.

Consumabile

8.

Echipamente

9.

Servicii

10.

Tipărituri

500

'       250

'       0-

'      250.

'       0.

/

11.

Publicitate

1,339.500.,

/   139.750

' 326.500.

536.250,

' 337.000.

12.

Alimentație de efort

13.

Indemnizație efort

14.

Chelt. medicale (vitamine, susținătoare de efort)

15.

Alte cheltuieli - anexa 8a, 8b sau 8c (se vor nominaliza)

TOTAL

1.340.000

/ 140.000

/ 326.500

/ 536.500

' 337.000

/

100%

Detalierea cheltuielilor cu evidețierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de cheltuială (categoriile de cheltuieli sunt cele prevăzute în anexa 8a, 8b sau 8c):

Nr crt

Categoria bugetară

Contribuția Municipiului Suceava

Contribuția asociatului

Total buget

Contribuția proprie

Alte surse (donații, sponsorizări etc.)

1.

închirieri

2.

Onorarii

3.

Consultanță

4.

Transport

5.

Cazare

6.

Masă

7.

Consumabile

8.

Echipamente

9.

Servicii

10.

Tipărituri

0

'         500

500.

11.

Publicitate

1.200.000 ,

'      139.500

1.339.500 ■

12.

Alimentație de efort

13.

Indemnizație efort

14.

Chelt. medicale (vitamine, susținătoare de efort)

15.

Alte cheltuieli (se vor nominalizai

TOTAL

1.200.000

/      140.000

/

1.340.000.

%

90%

10%

100%

Președintele asociației/ fundației/ clubului

RAȚĂ SORINOB

CLUB SPORTIV


(numele, prenumele și sem\ătqra)


Responsabilul financiar al asdciâției/ fundației/ clubului ATITIENEI SILVIA (numele, prenumele și semnătu a)

Data 26.02.2016

Ștampila asociației/ funchyiej^kițiului fesh \x uW "y sșcuw «/

1

Se completează numai de structurile sportive

2

     Se completează numai de structurile sportive

3

      In cazul veniturilor obținute din donații, sponsorizări și alte surse, la rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acordă finanțarea, inclusiv datele de identificare ale acesteia (sediu, cod fiscal, reprezentant legal pentru persoane juridice și respectiv domiciliul, CNP, pentru persoane fizice)