Hotărârea nr. 38/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia ''Suceava Capitală Culturală Europeană'' Suceava

! MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Suceava Capitală Culturală Europeană" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 4860 din 12.02.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 4861 din 12.02.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “fart.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Suceava Capitală Culturală Europeană" Suceava, pentru perioada 01.03.2016 - 31.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul 'Festivalul Internațional de muzică - Blues Con-Fusion, ediția a Vil-a" 2016, care se va desfășura la Cetatea de Scaun a Sucevei, spațiu ce va fi special amenajat pentru a găzdui un astfel de eveniment.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


PREȘEDINTE DE SE VI


DOROFT


Nr. 38 Din 25 februarie 2016

CONTRASEMNEAZĂ

SECRE1ARMUNICIPIL

JR. CJUTAC IOAN