Hotărârea nr. 37/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia ''Kinetoterapeuților din Bucovina'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Kinetoterapeuților din Bucovina" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 4856 din 12.02.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 4857 din 12.02.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f ’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Kinetoterapeuților din Bucovina" Suceava, pentru perioada 01.03.2016 - 30.06.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Sănătatea copiilor noștri", care se va desfășura în 6 școli din Municipiul Suceava:

  • 1.  Școala Generală nr. 1

  • 2.  Școala Generală nr. 3

  • 3.  Școala Generală nr. 4

  • 4.  Școala Generală nr. 8

  • 5.  Școala Generală nr. 10

  • 6.  Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu"

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 9.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRAS


SECRETAR4

JR. CIU^


NEAZA T^CIPIU IOAN

Nr. 37 Din 25 februarie 2016