Hotărârea nr. 367/2016

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru ,Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Administraţia Pieţelor, Direcţia Generală a Domeniului Public şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 39142 / 14.12.2016

  • -  Raportul cu nr. 39143 / 14.12.2016 al Serviciului resurse umane

  • -  Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

în baza art. 64-65 și art. 107 alin.(2) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 41, alin.(l), (2), (4),- titlul I din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată, prin H.G.R. nr. 1027/2014, denumit în continuare Regulament-cadru, precum și art.26 și Anexa nr.I, litera L -art.4 aiin.(2) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.b), art.45 alin.(l) și art.47 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Pentru promovarea salariaților contractuali de execuție care la data de 08 și 09 decembrie 2016 au susținut examen de promovare în grad profesional/treaptă profesională, precum și promovarea la expirarea perioadei de debut și au fost declarați “Admis”, se aprobă, în condițiile legii, transformarea corespunzătoare a posturilor ocupate de aceștia în statele de fineții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor prin transformarea gradului profesional/treptei profesionale deținut/deținută în gradul profesional/treapta profesională imediat superior/superioară.

Art.2. - Pentru promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care au susținut la data de 12 decembrie 2016 examen de promovare la care au fost declarați “Admis”, se aprobă, în condițiile legii, transformarea posturilor - funcții publice ocupate de aceștia în statul de funcții al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior.

Art3. (1) - Potrivit art. 1-2 se aprobă, în formă actualizată, statele de funcții pentru:

  • •  Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - Anexa nr. 1

  • •  Direcția de Asistență Socială - Anexa nr.2

  • •  Direcția Administrația Piețelor - Anexa nr.3

  • •  Direcția Generală a Domeniului Public - Anexa nr.4

  • •  Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor - Anexa nr.5

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul municipiului Suceava prin aparatul său de specialitate, Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LUCIAN HARȘOVSCCONTRASEMNEAZĂ secretar/mjinicipiu jr. cmrAc io an

Nr. 367 Din 15 decembrie 2016