Hotărârea nr. 365/2016

HOTĂRÂRE,Privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat şi locuinţe sociale

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava și a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr.39224/14.12.2016, raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 39225/14.12.2016, cât și raportul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor art.2 lit.a, lit.c art.42, art 43 și art. 47 din Legea locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și ale art.21 alin 2 și art.3O din HG nr.1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996

în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.l, alin.2 lit. c, alin.5 lit.a-b, art.45 alin. 1, art.47, art.49 din Legea a administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat, prezentată în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință socială, prezentată în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Consiliul Local împuternicește Primarul municipiului Suceava, în persoana d-lui Ion Lungu să emită repartițiile.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE I

LUCIAN HAR!


'' ■ V.                    CONTRASEMNEAZĂ

/                     SECRETAFW^UNICIPIU

/ /                    JR. CIUTAC IOAN

n

Nr. 365 Din 15 decembrie 2016