Hotărârea nr. 364/2016

HOTARARE,Privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

Privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava și a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr.39222/14.12.2016, raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 39223/14.12.2016, cât și raportul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și ale art.15 alin.l, alin2, alin.3, alin.4, alin.5, alin.6, alin.7 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 modificate și completate, aprobate prin HG nr.962/2001;

în baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, alin.6 lit .a pct.17, art.45 alin.l, art. 47 și art.49 din Legea administrației publice locală nr.215/2001, republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL, prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stablilește suma de 1.000 lei pentru apartament cu 2 camere și suma de 1.500 lei pentru apartament cu 3 camere situate în Ansamblul Metro -Bl. 30, suma de 1.000 lei pentru apartament cu 1 cameră și suma de 1.500 lei pentru apartament cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro Petrom cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată

Art.3 Suma se achită de beneficiar, înainte de emiterea repartiției. Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.4 Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îndeplinir&^rișv^derile. prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ^OTICIPIU

JR. CIUTAdlOAN

PREȘEDINTE DE ȘEO1 LUCIAN HARȘOVSO


Nr. 364 Din 15 decembrie 2016