Hotărârea nr. 363/2016

HOTARARE,privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piaţa liberă şi a tarifelor aplicabile pentru anul 2017

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTARARE

privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata la nr. 33497 din 21.10.2016, raportul Direcției Patrimoniu și Protecția Mediului înregistrat la nr. 33498 din 21.10.2016 cat si raportul comisiei economico-flnanciara, juridica, disciplinara;

In temeiul prevederilor art. 36, al.2, lit. c al. 5 lit. a și lit. b, art. 45, al. 2, lit. c, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă ratele lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află terenul, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței, aferente anului 2017 pentru folosirea suprafețelor de teren aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Suceava la nivelul sumelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă ratele lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de destinația construcției, de zona în care se află construcția, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței, aferente anului 2017 pentru folosirea spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate publică sau privată a Municipiului Suceava, și a prețurilor de pornire la licitație în vederea închirierii acestora, la nivelul sumelor prevăzute în anexa nr. 2 și nr.3 la prezenta hotărâre.

Art 3. Se aprobă nivelul tarifelor de închiriere lunare aferente anului 2017 pentru bunurile proprietate publică și privată a Municipiului Suceava din piețe și bazar, după cum sunt evidențiate în anexa 4 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă nivelul tarifelor pentru anul 2017 practicate de Direcția Administarția Piețelor, după cum sunt evidențiate în anexele 5 și 6 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă nivelul tarifelor pentru anul 2017 practicate de Direcția Generală a Domeniului Public , după cum sunt evidențiate în anexa 7 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Tarifele pentru anul 2017 stabilite în contractele de închiriere se achită lunar sau anual.

Pentru ratele lunare termenul scadent este 25 a lunii următoare.

Pentru ratele anuale termenul scadent este 30 septembrie a fiecărui an.

Pentru tarifele de închiriere lunare termenul scadent este 30 a lunii în curs.

Art. 7. Facturile aferente serviciilor prestate vor fi emise la cererea titularilor de contracte.

Ari. 8. Beneficiarii contractelor sunt obligați să plătească proprietarului majorări de întârziere, aplicate pentru creanțele fiscale datorate bugetului local, valabile la data efectuării plății, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art. 9. Prevederile hotărârii, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE 7rÂ\

LUCIAN HACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU JR. CniT’ĂC IOAN

Nr. 363 Din 15 decembrie 2016

Folosirea terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Suceava începând cu anul 2017

Obiectul închirierii

cuantumul ratei pentru folosirea terenurilor proprietate privată a municipiului Suceava începând cu 01.01.2017         lei/mp/lună

A. pentru terenurile ocupate de garaje autorizate și executate cu respectarea autorizației de construire:

Zona A

0,15

Zona B

0,13

Zona C

0,12

Zona D

0,1

B. pentru terenurile ocupate de garaje autorizate dar construcția executată depășește suprafața autorizată:

bl. pentru suptrafaț înscrisă în autorizație

Zona A

0,15

Zona B

0,13

Zona C

0,12

Zona D

0,1

b2. pentru suprafața ocupată în plus față de autorizație

Zona A

1,82

Zona B

1,64

Zona C

1,46

Zona D

1,28

C. pentru terenurile ocupate de garaje neautorizate

Zona A

5,97

Zona B

5,37

Zona C

4,78

Zona D

4,18

D. pentru terenurile ocupate de chioșcuri și alte construcții autorizate

Zona A

16,08

Zona B

14,47

Zona C

12,87

Zona D

11,26

E. pentru terenurile ocupate de chioșcuri și alte construcții neautorizate sau construite tară respectarea autorizației de construire

Zona A

41,45

Zona B

37,31

ZonaC

33,16

Zona D

29,02

F. pentru terenurile ocupate de tonetele de flori

98,7

G. pentru terenurile ocupate de tonete pentru presă carte

56,4

H. pentru terenuri ocupate de panouri publicitare

493,50 lei/amplasament/lună

I. pentru terenuri ocupate de chioșcuri care achiziționează meteriale refolosibile

0,13

K. pentru asociații profesionale ale medicilor și farmaciștilor și tehnicieni dentari

1,41

L. mpcntru terenuri ocupate temporar de organizări de șantier:

11. pentru persoane fizice

0,13

12. pentru persoane juridice

2,82

M. pentru terenurile ocupate de construcții în care se desfășoară prestări servicii către populație

4,23

N. pentru terenurile ocupate de țarcuri pentru ambalaje și magazii de marfă

6,91

O. pentru terenurile ocupate de terase sezoniere și mese din fața magazinului

25,38

P. pentru terenurile ocupate de garajele proprietate de stat

0,42

R. pentru terenurile ocupate de magazii de lemne

0,06

S. pentru terenuri ocupate de beci

0,71

T. pentru terenurile ocupate de alei de acces

3

U. pentru terenuri ocupate de curți:

lei/mp/an

zona A

0,83

zona B

0,45

zona C

0,27

zona D

0,06

V. pentru terenuri de folosință agricolă

lei/mp/an

zona A

0,83

zona B

0,45

zona C

0,27

zona O

0,06

Sumele din anexa menționată mai sus constituie preț de pornire la liciatție pentru terenurile libere de sarcini.

închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate a municipiului Suceava începând cu anul 2017

Obiectul închirierii

Tarife începând cu 01.01.2017 lei/mp/lună

pentru spațiile ocupate de asociațiile de propietari

0,6

pentru spațiile ocupate de partidele politice

conform legislației

pentru spațiile ocupate de unitățile prestatoare de construcții

5,9

pentru spații ocupate de asociații, fundații nonprofit și asociații sportive

0,15

pentru spații ocupate de culte

0,6

pentru spații ocupate de WC - uri publice

gratuit

pentru cabinetele medicale și asociații profesionale ale medicilor, farmaciștilor și tehnicenilor

21

pentru spații ocupate de depozite de marfă

4,5

pentru spații în care se desfășoară activități de producție

2,8

pentru spații în care se desfășoară activități de prestări servicii

4

pentru spații ocupate de boxe în adăposturi de protecție special amenajate

0,7

pentru spații ocupate de școli, grădinițe, biblioteci

gratuit

pentru spații ocupate de unitățile Spitalului Județean Suceava

gratuit

pentru spații ocupate de atelierele de pictură

50 lei/spațiu/lună

pentru spațiile ocupate de biserici și case parohiale

gratuit

pentru spații ocupate de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei

gratuit

pentru spațiile ocupate de sediile Poliției și ale Consiliului Județean Suceava

gratuit

Pentru spații din stațiile de autobuz ale SC TPL Suceava

gratuit

pentru închirierea sălilor de clasă de către unitățile de învățământ particulare în scopul

6,6

pentru închirierea spațiilor ocupate de învățământ particular acreditate în scopul desfășurării

2,8

lei/lună/persoană

pentru camerele aparținând căminelor internat administrate de unitățile de învățământ

pentru cazare în camere cu 6 paturi*

28

pentru cazare în camere cu 5 paturi*

42

pentru cazare în camere cu 4 paturi*

56

pentru cazare în camere cu 3 paturi*

70

pentru cazare în camere cu 2 paturi în camere ce nu beneficiază de dotări*

70

pentru cazare în camere cu 2 paturi, camere ce beneficiază de dotări*

85

pentru cazare în camere cu un pat*

100

* tarifele practicate se reduc cu 50% în următoarele situații:

pentru studenții ai căror întreținători legali au un venit lunar net/persoană mai mici sau egale cu salariul minim pe pentru studenții ai căror întreținători legali beneficiază de ajutorul de șomaj sau alocație de sprijin sau venitul minim pentru studenții ai căror întreținători legali nu realizează nici un venit

tinerii preveniți din instituțiile de ocrotire socială care au împlinit vârsta de 18 ani beneficiază de gratuitate pentru cazarea în camerele aparținând căminelor internat administrate de unitățile de învățământ

pentru a beneficia de reducere și gratuitate se vor prezenta acte doveditoare în conformitate ce legislația în vigoare Chriile din anexa menționată mai sus constituie preț de pornire la liciatție pentru spațiile libere de sarcini.

Anexa nr, 3

închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate a municipiului Suceava în care se desfășoară activități comerciale începând cu anul 2016

Zona de amplasament a spațiului comercial

Dotarea cu utilitățile necesare desfășurării de activități comerciale, acces și fațadă la străzile principale

lard începând cu anul 01.01.2017 lei/mp/lună

A

cu utilități necesare

20

cu utilități necesare și acces

25

fără utilitățile necesare

18

fără utilitățile necesare dar cu acces

20

B

cu utilități necesare

15

cu utilități necesare și acces

16

fără utilitățile necesare

12

fără utilitățile necesare dar cu acces

15

C

cu utilități necesare

11

fără utilitățile necesare

9

D

cu utilităti necesare

8

fără utilitățile necesare

7

Chriile din anexa menționată mai sus constituie preț de pornire la lîciatție pentru spațiile libere de sarcini.

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe șî bazar începând cu anul 2017

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

producători particulari

agenți economici

producători particulari

agenți economici

producători particulari

agenți economici

lei/mp/lună

închiriere mobilier în hală pentru vânzarea de produse lactate

91

122

91

122

76

106

mobilier situat în zona acoperită a pielei pentru vânzarea produselor agroalimentare

61

106

61

106

46

61

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vanzarea produselor agroalimentare

46

91

46

91

30

30

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona acoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

61

106

61

106

46

61

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona neacoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

46

91

46

91

30

50

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea de peroduse industriale

91

91

46

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea de peroduse industriale

61

61

46

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața George Enescu Piața Centrală și Piața En Gross

15

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața En Gross

12

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața George Enescu Piața Centrală și Piața Burdujeni

12

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața Burdujeni și Piața Ițcani

9

pentru folosirea terenurilorocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de comerț și alimentație publică în piața Ițcani

10

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine acoperite pentru activități de prestări servicii în piața Ițcani

7

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea agenților economici

18

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea DAP

21

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri metalice tip ERA, IPRUC și termopane proprietatea agenților economici

33

lei/buc/lună

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacerea produselor din came

608

608

487

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacerea produselor lactate

456

456

426

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 m

456

456

456

mobilier specific frigorific mai mic sau egal cu 1 m agenți economici

250

250

250

mobilier specific frigorific mai mic sau egal cu 1 m producători cu atestat

200

200

200

taxa forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu 1 m pentru agenți economici

10 lei/zi

10 lei/zi

10 lei/zi

taxa forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu 1 m pentru producători cu atestat

8 lei/zi

8 lei/zi

8 lei/zi

boxă amenajată pentru desfacerea de came și a produselor din came

639

639

639

boxă amenajată pentru desfacerea produselor lactate și avicole

548

548

548

chioșcuri metalice tip IRA IPRUC proprietatea municipiului Suceava

150

150

120

țarcuri metalice

300

300

300

suprafață ocupată de mobilier frigorific proprietatea agenților economici

61

61

61

Chriile din anexa menționată mai sus constituie preț de pornire la 1 iciatție.

Art. 1 Pentru vânzarea produselor agroalimentare în piețe

Tarif-2017

lei/zi

1. autovehicule până la 1t

10

2. autovehicule până la 1t cu remorcă

14

3. autovehicule între 1t și 31

25

4. autovehicule peste 3t

50

5. aurovehicule peste 3 t cu remorcă

60

6. chirie teren ocupat de mijloace de transport pentru vânzare produse agricole agenți economici

500 lei/Iună

7. chirie teren ocupat de mijloace de transport pentru vânzare produse agricole producători cu atestat

400 lei/Iună

Art. 2 Pentru folosirea meselor și tarabelor din piețe (fără contract) pentru vânzarea produselor agroalimentare

Tarif 2017

Lei/mp/zi

Piața Centrală și Piața Georqe Enescu

3

  • a. De către producătorii particulari

  • b. De către aqenti economici

4

Piața Burdujeni                               a. De

către producătorii particulari b. De către aqenti economici

2

3

Piața Itcani                                      a. De

către producătorii particulari b. De către aqenti economici

1

2

Art. 3 pentru folosirea meselor din hale pentru vânzarea de produse lactate

Tarif-2017

lei/mp/zi

Piața Centrală și Piața Georqe Enescu

4

  • a. De către producătorii particulari

  • b. De către aqenti economici

5

Plata Burdujeni                               a. De

către producătorii particulari b. De către aqenti economici

3

4

Piața Ițcani                                      a. De

către producătorii particulari b. De către aqenti economici

1

2

Art. 4 Pentru folosirea terenului din piețe (fără contract) pentru vânzarea de produselor agroalimentare

Tarif-2017

lei/mp/zi

Piața Centrală și Piața Georqe Enescu si Piața En-Gross

4

  • a. De către producătorii particulari

  • b. De către aqenti economici

5

Piața Burdujeni și piața Itcani

3

  • a. De către producătorii particulari

  • b. De către aqenti economici

4

Art. 5 Pentru depozitarea temporară a mărfurilor (produse vrac, lădițe, saci, butoaie) pe terenul din jurul meselor și tarabelor: 2 lei/mp/zi

Art. 6 Pentru folosirea terenurilor din piețe pentru expunerea spre vânzare de :

Tarif-2017

lei/mp/zi

a. Flori naturale producătorii particulari

4

aqenti economici

5

b. Răsaduri

4

c. Pomi fructiferi

6

Art. 7 Pentru folosirea terenului din piețe pentru vânzarea de:

Tarif-2017

lei/bucată/zi

a. Păsări

3

b. Păsări exotice

3

c. Pești exotici

3 lei/acvariu/zi

d. Pui de o zi

0,5

Art. 8 Pentru folosirea terenului din piețe pentru vânzarea de articole de larg consum:

Tarif-2017

lei/mp/zi

a. Produse meșteșugărești

5

Art. 9 Pentru folosirea meselor și tarabelor spre vânzarea obiectelor de ocazie în târg:

Tarif-2017

lei/mp/zi

Piața Itcani

1,5

  • a. La masă acoperită

  • b. La masă descoperită

1

Art. 10 Pentru folosirea temporară a platourilor din târg pentru vânzarea obiectelor de ocazie (Târg - Piața Ițcani):

Tarif-2017

lei/mp/zi

a. De pe platou

0,5

b. Din și de pe autoturisme

2

Art. 11 Ocuparea unui loc public pe platformele adiacente în piețele agroalimentare de către:

Tarif-2017

lei/oră

a. Autoturisme

1

b. Autovehicule până la 1t

2

c. Autovehicule până la 1t cu remorcă

3

d. Autovehicule între 1t și 3t

4

e. Autovehicule peste 3t

5

|f. Autovehicule peste 3t cu remorcă

6

Art. 1 Pentru închiriat

Tarif-2017

lei/bucată/zi

a. Cântar cu terezie

4

b. Balanța romană cu tijă

5

c. Cântar zecimal (tip valiză)

25

d. Cântar electronic 0-15 kg

5

e. Box paleți (pentru pepeni)

180

Art. 2 Pentru prestarea serviciilor de:

Tarif-2017

lei/bucată/zi

a. Efectuarea unei cântăriri (prima cântărire gratis)

1 leu

b. Folosirea cabinei la grupul sanitar

0,5 lei/persoană

c. Asigurarea spațiului amenajat pentru vânzare: Piața Centrală

miei sacrificați și controlați sanitar veterinar

2,5

păsări sacrificate și controlate sanitar veterinar

1

folosire ladă frigorifică proprietatea agenților economici

2

BAZAR

Tarif-2017

lei/mp/zi

Art. 1 Pentru folosirea ocazională a terenului pentru vânzarea produselor industriale

4

Art. 2 Taxă intrare Bazar

Tarif-2017

lei/mașină /zi

a. autoturisme

3

b. bus, TV, ARO

15

c. autobuze, autocare

30

PARCĂRI AUTO

Tarif-2017

lei cu TVA/oră/mașină

Art. 1 Taxă parcare cu autotaxare: (cu TVA inclus) Hotel Bucovina, Magazin Bucovina, Piața Centrală

2

Municipiul Suceava

Prețurile stabilite pentru prestarea unor servicii efectuate în cadrul Direcției Domeniului Public

Anexa nr. 7

Tarif-2017

lei inclusiv TVA

PATINUAR ARTIFICIAL

Intrare patinuar adulți

9

Intrare patinuar preșcolari, elevi, studenți

5

Ascutit Patine

3

Tarife Cimitir Pacea

atribuirea locului de înhumare în folosință pentru o perioadă de 7 ani

29 lei/mp

atribuirea locului de înhumare în folosință pentru o perioadă de 49 ani

87 lei/mp

întreținere cimitir (3 mp)

10 lei/an/loc

Săpat - acoperit groapă funerară

112

închis - deschis criptă (cavou) cu intrare laterală

87

închis - deschis criptă (cavou) cu capac

50

Deshumare din pământ

122

Deshumare criptă (cavou) cu intrare laterală

86

Deshumarea criptă (cavou) cu capac

66

Reînhumare în groapă funerară

29

Reînhumare criptă (cavou) cu intrare laterală

43

Reînhumare criptă (cavou) cu capac

35