Hotărârea nr. 362/2016

HOTARARE,privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, concesiune, administrare ori folosinţă (cu titlu gratuit sau oneros) pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate publică sau privată a municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, concesiune, administrare ori folosință (cu titlu gratuit sau oneros) pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietate publică sau privată a municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr. 33499 din 21.10.2016, raportul Direcției Patrimoniu și Protecția Mediului înregistrat Ia nr. 34500 din 21.10.2016 cat si raportul comisiei economico-financiara, juridica, disciplinara;

In conformitate cu prevederile art. 551 din Codul Civil

In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit. c al. 5 lit. a și lit. b, art. 45, al. 3, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, a contractelor aferente terenurilor proprietate a municipiului Suceava inclusiv a celor din piețele Municipiului Suceava și Complexul Comercial Bazar, precum și a contractelor de acordare a dreptului de folosință asupra terenurilor proprietate privată a municipiului Suceava (terenuri cu destinație agricolă, curți - construcții, terenuri ocupate de garaje, terenuri ocupate de chioșcuri, magazii de lemne, aleei de acces, terenuri ocupate de mijloacele publicitare, terenuri ocupate de terase sezoniere, terenuri ocupate de organizările de șantier,terenuri ocupate de tonetele pentru flori și presă cartei, țarcuri, mese, boxe, paleți, vitrine frigorifice etc. conform anexelor la prezenta hotărâre) până la data de 31.12.2021.

  • (2) Se aprobă contractele cadru aferente bunurilor menționate la art. 1.

  • (3) Contractele vor fi încheiate la cererea titularului contractului de închiriere din anul 2016, în condițiile în care la data reînoirii acestora aceștia nu vor prezenta debite restante izvorâte din derularea contractului.

  • (4) Contractele se vor considera însușite de către titulari în condițiile în care aceștia nu le vor contesta în termen de 10 zile de la primirea acestora, inclusiv cele trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Art. 2. (1) In cazul în care titularii de contract prezintă debite restante izvorâte din derularea contractului de închiriere, contractele vor putea fi încheiate după achitarea debitului restant, cu începere de la data expirării ultimului contract de închiriere.

(2) Cheltuielile efectuate de Primăria municipiului Suceava pentru recuperarea debitelor restante vor fi suportate de către titularii contractelor de închiriere.

Art 3. începând cu data de 01.01.2017 noile forme de administrare a proprietății sunt:

Nr. crt

Bunul administrat

Forma de administrare până în data de 31.12.2016

Forma de administrare începând cu data de 01.01.2017

Domeniul Privat

1.

Terenuri ocupate de chioșcuri

Contract de închiriere

Contract de superficie

2.

Terenuri ocupate de chioșcuri

Contracte de superficii

Contracte de superficii

3.

Terenuri ocupate de garaje

Contract de închiriere

Contract de superficie

4.

Terenuri ocupate de garaje

Contracte de concesiune

Contracte de superficie

5.

Terenuri ocupate de garaje

Contracte de superficie

Contracte de superficie

6.

Terenuri ocupate de magazii de lemneb

Contract de închiriere

Contract de superficie

7.

Terenuri ocupate de curți - construcții aferente imobilelor de locuit

Contract de închiriere

Contract de superficie

8.

Terenuri agricole

Contracte de închiriere

Contract de arendă

9.

Terenuri ocupate de terase sezoniere

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

10.

Terenuri ocupate de organizări de șantier

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

11.

Terenuri ocupate de mijloace de publicitate

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

12.

Terenuri ocupate de tonetele de flori

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

13.

Terenuri ocupade de tonetele presă carte

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

14.

Spații cu altă destinație decât locuință

Contracte de închiriere

Contracte de locațiune

15.

Spații         aferente

cabinetelor medicale și activități       conexe

actului medical

Contract de concesiune

Contracte de locațiune

16.

Terenuri      atribuite

tinerilor în baza Legii 15/2003

Contracte de atribuire în folosință gratuită

Contracte de atribuire în folosință gratuită

17.

Terenuri      atribuite

tinerilor în baza Legii 15/2003

Contract de închiriere

Contract de superficie

Domeniul Public

1.

Terenuri ocupate de chioșcuri

Contracte de concesiune

Contracte de concesiune

2.

Terenuri date în administrare

Contract de dare în administrare

Contract de dare în administrare

3.

Terenuri atribuite în folosință gratuită

Hotărâri de consiliu local

Contracte de dare în folosință

4.

Spații         aferente

unităților            de

învățământ

Contracte de dare în administrare

Contracte de dare în administrare

5.

Spații         aferente

unităților            de

învățământ

Contracte de concesiune

Contracte de concesiune

Art. 4. Prevederile hotărârii, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin compartimentele de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARW1JJN1CIPIU JR. CIOTĂC IO AN