Hotărârea nr. 361/2016

HOTĂRÂRE,privind completarea bunurilor de retur din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 şi la SC T hermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind completarea bunurilor de retur din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 și la SC T hermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 39248 din 15.12.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 39249 din 15.12.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea bunurilor de retur din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 și la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 după cum urmează:

- Rețea circuit primar PT - Cuza Vodă I - p.v. nr. 37919/31.12.2015 - 694373,44 lei Racord termic primar PT - Cuza Vodă H - p.v. 37466/23.12.2015-239850,38 lei Rețea circuit primar PT Gara Burdujeni spre ANL-p.v. 37466/23.12.2015-261.438,23 lei

Rețea circuit primar tronson C33-C34 str. Gavril Tudoraș - p.v. 35748/08.12.2015 -105.834,40 lei

Branșament casă particulară nr. 10 str. lacob Zadik - PT Cuza Vodă 6 - p.v. 12168/21.04.2015-21.298,14 lei.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETĂ^MUNICIPIU JR. OTfAC IOAN