Hotărârea nr. 360/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de vânzare cumpărare ,nr.989 din 30.04.2013 şi 990 din 30.04.2013

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de vânzare cumpărare nr.989 din 30.04.2013 și 990 din 30.04.2013

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive nr.39242/15.12.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 39243/15.12.2016 , Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară și raportul comisiei de servicii publice ;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.5 alin.l lit.”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă actul adițional nr.l la contractul de vânzare cumpărare 989 din 30.04.2013 și actul adițional nr.l la contract de vânzare cumpărare 990 din 30.04.2013 prezentate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va semna actele adiționale anexate.


CONTRASEMNEAZĂ secretaMlunicipiu jr. cmc IOAN

Nr. 360 Din 15 decembrie 2016