Hotărârea nr. 36/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală ''Ansamblul Maestro Art'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Ansamblul Maestro Art" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 4854 din 12.02.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 4855 din 12.02.2016 precum și avizul comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare .

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Ansamblul Maestro Art" Suceava, pentru perioada 01.03.2016 - 15.12.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Susținere program muzical săptămânal în parcurile din Municipiul Suceava și participarea la solicitarea Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiul Suceava, la ceremonii publice, militare și religioase", care se va desfășura în zilele de duminică, sărbători religioase și militare.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 120.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


contras/mneaza SECRETĂ»MUNICIPIU JR. CIWFÂC IO AN