Hotărârea nr. 359/2016

HOTĂRÂRE,privind atribuirea atestatului Administrator de imobil

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind atribuirea atestatului Administrator de imobil

Având în vedere expunerea de motive a Primarului și Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 38215/07.12.2016, Raportul serviciului Asociații de proprietari înregistrat sub nr.3 8216/07.12.2016 și raportul comisiei servicii publice.

Având în vedere prevederile Legii nr.230/2007 art.54 (1) privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.230/2007, aprobate prin HG nr. 1588/2007.

în temeiul art.36 (2) lit.a și art. 45 alin.l, art.47 și art. 49 din Legea 215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea Atestatului pentru administrator de imobil


pentru un număr de 19 persoane care au susținut și au promovat examenul de evaluare conform anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.

specialitate, va duce la îndeplinire


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARMUNICIPIU JR. CIUTAf&OAN

Nr. 359 Din 15 decembrie 2016