Hotărârea nr. 357/2016

HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite şi indicatorii de evaluare

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 38362 din 08.12.2016, Raportul nr. 38363 din 08.12.2016 a Directorului executiv al Poliției Locale Suceava și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară,

în baza art. 30 lit.c) și e) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.a, art.45 alin.(l), art.47, art.49, art.115 alin.l lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică și Poliția Locală Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTÂeTOAN

Nr. 357 Din 15 decembrie 2016