Hotărârea nr. 356/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr.251973/27.04.2016, aprobat prin HCL nr. 141/21.04.2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr.251973/27.04.2016, aprobat prin HCL nr. 141/21.04.2016

Consiliul local al municipilui Suceava

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr.38395 /08.12.2016 ,cererea Asociației “Lumină Lină” inreg. cu nr. 240/8.12.2016 ,raportul de specialitate al D.A.S. înreg. cu nr. 38396/08.12.2016 , cât și raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art.ll ,art,12 și art.53 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art. 118 alin.l.,art.H9 alin.l. lit.a. , art.124 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copil ului,republicată, cu modificările si completările ulterioare;a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 197/2012; Hotărârea nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal , a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială cu modificările si completările ulterioare și a H.G .978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2,lit. și lit.e; , alin.7 lit. ”a”, art. 45 alin 2,lit.f; art. 47, art. 49 din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale,republicată cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea clauzei 5.1.din Contractul pentru acordarea de servicii sociale, nr. 251973/27.04.2016, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină”, aprobat prin HCL nr. nr.141/21.04.2016 și va următorul conținut:

“5.1. Durata contractului este de la 01.05.2016 până la data de 30.04.2017 și poate fi prelungit prin act adițional în condițiile legii.”

Art. 2 .Se aprobă actul adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul să semneze actul adițional de prelungire a contractului pentru acordarea de servicii sociale.