Hotărârea nr. 355/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării sistemelor de iluminat public rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de reţea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât şi pentru alte lucrări în municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării sistemelor de iluminat public rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de rețea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât și pentru alte lucrări în municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.37.968/06.12.2016, raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr.37969/06.12.2016, Raportul comisiei economico-financiare juridice și disciplinare și Raportul Comisiei de servicii publice;

Având în vedere :

  • -  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată;

  • -  prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public,cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.d, alin.6 pct.14, art. 45 alin 3 , art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea componentelor sistemului de iluminat public, rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de rețea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât și pentru alte lucrări.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ secretarJhunicipiu JR. CIUjZAClOAN

Nr. 355 Din 15 decembrie 2016