Hotărârea nr. 354/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliul de administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliul de administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, nr.38385/08.12.2016, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr.38386/08.12.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) și a art. 4 alin (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c), art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

(2) Procedura se va finaliza în termen de maxim 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi efectuată de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

Art. 2. (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., cu următoarea componență:

  • - Viceprimar Lucian Harșovschi                                          - Președinte;

  • - consilier local Doroftei Ovidiu                                          - membru;

  • - consilier local Milici Ovidiu                                              - membru;

  • - consilier Duiac Marian - Biroul Energetic și de utilități publice       - membru;

  • - consilier Pînzaru Raluca - Serviciul Resurse umane și gestiunea carierei - secretar.

(2) Serviciul resurse umane și gestiunea carierei din cadrul Primăriei Municipiului Suceava va asigura asistența tehnică de specialitate pentru comisia de selecție a candidaților;

(3) Biroul Energetic și de utilități publice va îndeplini provizoriu responsabilitățile specifice de structură de guvemanță corporativă;

Art. 3. Comisia nominalizată la art. 2. va propune candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., în baza unei selecții prealabile, iar eventualele costuri ale procedurii de selecție vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 88/26.03.2015, H.C.L. nr. 264/24.09.2015 și H.C.L. nr. 207/30.06.2016.

Art. 5. Comisia prevăzută la art. 2 și Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECREȚjmMUNICIPIU JR. CRHAC IOAN