Hotărârea nr. 353/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de trafic pe Calea Unirii din municipiul Suceava ,(sectorul delimitat între podul peste râul Suceava şi pasajul superior de cale ferată)

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de trafic pe Calea Unirii din municipiul Suceava (sectorul delimitat între podul peste râul Suceava și pasajul superior de cale ferată)

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a inițiatorilor: Primarul municipiului Suceava - Ion Lungu și Viceprimar - Lucian Harșovschi, înregistrată la nr. 38365/08.12.2016, Raportul Serviciului Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră înregistrat la nr. 38366/08.12.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice,

în temeiul prevederilor art.l alin (4), din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și ale OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,

în conformitate cu prevederilor HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit „a”, punctul 13, art. 45 alin.(2), art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Studiul de trafic pe Calea Unirii în municipiul Suceava (pe sectorul delimitat între podul peste râul Suceava și pasajul superior de cale ferată), prezentat în anexă.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRET ARMUNICIPIU JR. CU/TAC IOAN

Nr. 353 Din 15 decembrie 2016