Hotărârea nr. 352/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea de principiu a atribuirii în folosinţă gratuită, pe perioada de existenţă a construcţiei către Curtea de Apel Suceava – Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafaţă de 6600 mp situat în Suceava B-dul George Enescu fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de principiu a atribuirii în folosință gratuită, pe perioada de existență a construcției către Curtea de Apel Suceava - Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 6600 mp situat în Suceava B-dul George Enescu fn

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrata la nr. 38620 din 09.12.2016 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 38621 din 09.12.2016 precum si raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.cși art.45, al.3, art.49și art 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, de principiu, atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Curtea de Apel Suceava - Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a municipiului Suceava, situat în Suceava, B-dul George Enescu fn, în suprafață de 6600 mp.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^HJNICIPIU JR. CIUTACIOAN