Hotărârea nr. 351/2016

HOTĂRÂRE,Privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de de 6600 mp, situat în Suceava, B-dul George Enescu fn, Inspectoratului Județean de Poliție Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

Privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de de 6600 mp, situat în Suceava, B-dul George Enescu fn, Inspectoratului Județean de Poliție Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr. 38622 din 09.12.2016 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 38623 din 09.12.2016;

-Raportul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(3) și ale art. 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de 6600 mp, situat în Suceava, B-dul George Enescu fii, aprobată conform art.l din HCL nr. 4 din 16.01.1995, Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, în vederea realizării unei construcții de utilitate publică cu caracter social - sediu administrativ pentru poliție, locuințe de serviciu și parcări auto, motivat de faptul că până la această dată nu a fost edificată nicio construcție pe terenul concesionat.

Art.2. Ratele anuale achitate până la încetarea contractului de concesiune pentru alte cauze duse la îndeplinire de Primarul municipiului


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARMUNICIPIU JR. CHJJAt IOAN

Nr. 351 Din 15 decembrie 2016