Hotărârea nr. 35/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 5757/19.02.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 5758 din 19.02.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și ale Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit. c, art.45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre .

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAFmUNICIPIU JR. CHfltAC IOAN

Nr. 35 Din 25 februarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA


ANEXA


FEBRUARIE APROBAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU UNITĂȚILE DE CULT APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

Nr. crt.

Denumire beneficiar

Suma acordată

Scopul acordării sprijinului financiar

1.

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR PR. GHEORGHE SAFTIUC

500.000 lei

Lucrări de reconstrucție clădiri - sediu administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

2.

PAROHIA „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”

PR. VÂRLAN VIOREL-IOAN

150.000 lei

Executarea instalațiilor termice cu încălzire prin pardoseală, executarea lucrărilor la pardoselile interioare, confecționarea și montarea stranelor la biserica parohială

3.

PAROHIA „SFÂNTUL SPIRIDON” PR. CLIPA SORIN TOADER

140.000 lei

Continuarea lucrărilor de construcție

4.

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR MĂNĂSTIREA „SFÂNTUL IO AN CEL NOU” PR. GHEORGHE SAFTIUC

100.000 Iei

Lucrări de restaurare și consolidare a Turnului clopotniță de la Mănăstirea „Sfântul loan cel Nou”

5.

PAROHIA „IZVORUL TĂMĂDUIRII” PR. STAMATINLAURENȚIUNICOLAE

100.000 lei

Executarea lucrărilor de împrejmuire și Finisaje exterioare Ia paraclis / centru social

6.

PAROHIA „SFÂNTUL MUCENIC MINA” PR. MUREȘ CĂTĂLIN

100.000 Iei

Executare placare cu piatră sculptată a pereților și stâlpilor restaurare ancadramente piatră la ușile exterioare ale bisericii

7.

PAROHIA „SFINȚII ARHANGHELI” PR. GLIGA DUMITRU

100.000 lei

Continuarea lucrărilor de pictură interioară

8.

PAROHIA „SFÂNTUL NICOLAE” PR. PAICU NICOLAE

70.500 lei

Lucrări de înlocuire a instalației termice și a ferestrelor la biserica parohială

9.

PAROHIA „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” PR. HIRGHILIGIU DUMITRU

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de construcție și instalații electrice la biserica parohială și anexe

10.

PAROHIA „SFÂNTUL ILIE” BURDUJENI PR. HIRGHILIGIU DUMITRU

50.000 Iei

Continuarea lucrărilor de construcție,instalații termice și electrice Ia biserica nou înființată

11.

PAROHIA „SFÂNȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”

PR. HIRGHILIGIU CIPRIAN

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de reparații la biserică, prăznicar, lumânărar și clopotniță

12.

PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” PR. MERA TEODOR

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de construcție a Așezământului social, cultural, filantropic „Ovidenia”

13.

PAROHIA „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” PR. CURIC BOGDAN NICOLAE

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de finisaje ale bisericii parohiale și ale capelei mortuare

14.

PAROHIA „SFÂNTUL GHEORGHE” - BURDUJENI PR. BĂIȚAN-TURENSCHI CRISTIAN

50.000 lei

Executarea lucrărilor de instalații interioare și placarea pardoselii cu marmură

15.

PAROHIA „SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE” OBCINI

PR. STRATON BOGDAN

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale

16.

PAROHIA SF. GHEORGHE MIRĂUȚI PR. HOSTIUC GHEORGHE FLORIN

100.000 lei

Continuarea lucrărilor la Depozitul de obiecte patrimoniu și cult-fînisaje și introducere agent termic

17.

PAROHIA SF. ANDREI SUCEAVA PR.DUȚUCIOAN

200.000 lei

Continuarea lucrărilor de construcții la biserica filială-Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt Burdujeni Suceava

18.

PAROHIA SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL PR. MAGHIAR MIHAI

50.000 lei

Lucrări de amenajări interioare la biserica parohială și instalații (supraveghere video, antiefractie radio și detecție incendii)

19.

PAROHIA SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA SUCEAVA PR. HIRGHILIGIU PAUL- SORIN

100.000 lei

Continuarea lucrărilor de finisaje interioare și exterioare, împrejmuiri biserică și lucrări de instalații termice la biserica parohială

20.

PAROHIA SF. DUMITRU PR. FLOREA MIHAI- IULIAN

150.000 lei

Continuarea lucrărilor de consolidare și restaurare la Itirnul Lăpușneanu și reabilitarea trotuarelor/ aleilor interioare ale bisericii parohiale cu piatră finisată de Vama

TOTAL

2.210.500 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. ELISABETjWĂIDEANU

(CK

ȘEF BIROU BUGET, Ec. MIRELA SCteL*2 T ? TIOG

ANNICOARĂ