Hotărârea nr. 349/2016

HOTĂRARE,Privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie “Diakonia” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

Privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie “Diakonia” Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 38597 din 09.12.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 38598 din 09.12.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor Legea nr. 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se respinge transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosință gratuită Bisericii Creștine după Evanghelie “Diakonia” Suceava în


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IO AN

Nr. 349 Din 15 decembrie 2016