Hotărârea nr. 347/2016

HOTĂRÂRE,privind vânzarea prin negociere directă a unei cote părţi indivize de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. 1 Decembrie 1918

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin negociere directă a unei cote părți indivize de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. 1 Decembrie 1918

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 38624 din 09.12.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 38625 din 09.12.2016 și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu art. 123 al. 3 din Legea 2015/2001 a Administarației Publice Locale -republicată

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, și al.(5),art.45 al (3), art.47, art.49 precum și ale art. 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a unei cote părți indivize de teren în suprafață de 22,22 mp 34145-C1-U1 proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. 1 Decembrie 1918, bloc 20.

Art. 2. Prețul, caietul de sarcini și condițiile negocierii directe vor fi stabilite într-o hotărâre ulterioară.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate .


PREȘEDINTE DE îl o

LUCIAN HARȘO^S^I


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^IUNICIPIU

JR. OLUTAC IOAN


Nr. 347 Din 15 decembrie 2016