Hotărârea nr. 346/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparţinând domeniului public al municipiului Suceava,

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparținând domeniului public al municipiului Suceava,

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrată la nr. 38606 din 09.12.2016 și raportul Direcției patrimoniu înregistrat la nr.38607 din 09.12.2016 precum și raportul Comisiei Economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 14, pct.l din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în baza HCL nr. 174/2001 privind delegarea către unitățile de învățământ preuniversitar de a încheia contractele de închiriere având ca obiect închirierea unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Suceava și aflate în administrarea acestora în calitate de titulari ai dreptului de administrare;

în temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47, ale art.49 precum și ale art.123, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 10 mp (parcela cadastrală provizorie nr. 22.56/10) teren proprietate publică a municipiului Suceava, aflat în administrarea Colegiului Tehnic “Alexandru loan Cuza“ Suceava, cu sediul în strada Calea Burdujeni, în vederea amplasării unui chioșc pentru comercializare înghețată și preparare produse de patiserie, cu caracter provizoriu.

Art.2.Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 14 mp (parcela cadastrală provizorie nr. 72.351/14) ) teren proprietate publică a municipiului Suceava, situat în incinta Școlii gimnaziale nr.l Suceava, cu sediul în strada Tudor Vladimirescu nr.l, în vederea amplasării unui spațiu comercial.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire la licitație pentru terenurile menționate la art. 1 și art.2 la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietele de sarcini ale licitației în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5. Tariful stabilit în contracte se achită lunar, termenul scadent fiind 25 a lunii următoare.

Art. 6. Beneficiarii contractelor sunt obligați să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art. 7. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/MUNICIPIU

JR. CWTAC IOAN