Hotărârea nr. 345/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr.195 din 14.06.2016 precum și şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.195 din 14.06.2016 precum și și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere:

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr. 38615 din 09.12.2016 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.38616 din 09.12.2016;

-Raportul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat sub nr. 248 din 15.12.2016;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se modifică pozițiile nr.1-6 din anexa nr.l la HCL nr. 195/14.06.2016 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 195 din 14.06.2016 rămân neschimbate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, Serviciul patrimoniu și Serviciul financiar contabilitate


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MUNICIPIU

Jr. CIUTAC IOAN

Nr. 345 Din 15 decembrie 2016