Hotărârea nr. 344/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Iulius Management Center S.R.L Iași, în vederea susţinerii manifestărilor cultural–artistice, care se vor desfăşura cu ocazia ''Revelionului 2017'', în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www«p rim ariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. lulius Management Center S.R.L Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural-artistice, care se vor desfășura cu ocazia "Revelionului 2017", în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall

Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată cu nr. 38383 din 08.12.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat cu nr. 38384 din 08.12.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit “fart.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și S.C. lulius Management Center S.R.L Iași, pentru perioada 16.12.2016 - 31.12.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Revelion 2017", care se vor desfășură în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall Suceava, în noaptea de 31.12.2016.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în:

  • -   alocarea sumei de 100.000 lei;

  • -  coordonarea manifestărilor ce se vor derula cu acest prilej.

Art.2. Contribuția S.C. lulius Management Center S.R.L Iași, la această asociere constă în:

  • -  alocarea sumei de 50.000 lei necesare în scopul desfășurării acestui eveniment;

  • -  asigurarea branșamentului electric, în parcarea lulius Mall Suceava;

  • -  punerea la dispoziție a terenului aferent desfășurării evenimentului, în parcarea lulius Mall Suceava.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU JR. CIUTAGTOAN