Hotărârea nr. 342/2016

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.38378/08.12.2016 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr.38377 din 08.12.2016, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se validează rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 cu sumele de 6.860.000 lei și 3.034.000 lei prin DP nr.2968/06.12.2016, respectiv prin DP nr.2970/08.12.2016 potrivit prevederilor art. 82, din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Se aproba „Programului obiectivelor de investiții pe anul 2016” modificat conform Anexei 2.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotăjâriL^


CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 342 Din 15 decembrie 2016