Hotărârea nr. 341/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava,la data de 07.12.2016, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 07.12.2016, pe cele două secțiuni:

Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 38375/08.12.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 38376/08.12.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetelor Municipiului Suceava la data de 07.12.2016, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2016, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MUNICIPIU


JR. CIUTĂC IOAN

Nr. 341 Din 15 decembrie 2016