Hotărârea nr. 340/2016

HOTĂRÂRE,privind numirea temporară a d-rei. Niţan Laura ,în funcţia de conducere de director la Creşa nr.1 Suceava

» MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind numirea temporară a d-rei. Nițan Laura în funcția de conducere de director la Creșa nr.l Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 37143/23.11.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 37144/23.11.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(l) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) începând cu data de 01.12.2016, d-ra Nițan Laura, economist, la Serviciul fmanciar-contabilitate, administrativ, în structura de personal al Creșei se numește director al Creșei nr. 1 Suceava, până la ocuparea prin concurs a funcției.

(2) Cu data numirii în funcția de director va beneficia de drepturile salariate prevăzute în legislația salarizării valabilă în anul 2016.

Art.2. Se aprobă demararea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de conducere de director la Creșa nr.l Suceava.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 01.12.2016.

Art.4. Primarul municipiului Suceava va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contraseifinează Secretafemjinicipiu Jr. lOJ^raUTAC