Hotărârea nr. 338/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea repartizării a 3 locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava către familiile evacuate din imobilul situat în Str. 22 Decembrie nr.93

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prirnariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării a 3 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava către familiile evacuate din imobilul situat în Str. 22 Decembrie nr.93

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrată cu nr. 37183/23.11.2016, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 37184/23.11.2016 și Raportul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și a HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.l 14/1996 ;

în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.l, alin.2 lit. c, alin.5 lit.a-b, art.45 alin.3, art.47, art.49 din Legea, a administrației publice locale nr.215 /2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă repartizarea a 3 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava către familiile evacuate din imobilul situat în Str. 22 Decembrie nr.93, după cum urmează:

  • - apartamentul nr.51, compus din 1 cameră și dependințe situat în Suceava, str. Grigore Ureche nr.l6, Bl. 73, Sc.B - familiei Cobzariu Laura;

  • - apartamentul nr.59, compus din 1 cameră și dependințe situat în Suceava, str. Muncii nr.3, Bl. 93, Sc.A - familiei Proboteanu Laurențiu;

  • - apartamentul nr.l5, compus din 1 cameră și dependințe situat în Suceava, str. Bujorilor nr.l2, Bl. 105, Sc.B - familiei Corobuță Sînziana;

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secrerajrfnunicipiu Jr. I0AN CIUTAC

Nr. 338 din 24 noiembrie 2016