Hotărârea nr. 337/2016

HOTĂRÂRE,privind acordarea de despăgubiri bănești ,proprietarei locuinței din Strada 22 Decembrie numărul 95

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acordarea de despăgubiri bănești proprietarei locuinței din Strada 22 Decembrie numărul 95

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 37131/23.11.2016, Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă înregistrat sub nr. 37132/23.11.2016, Raportul de evaluare a pagubelor pagubelor produse în urma avarierii locuinței de pe strada 22 Decembrie la numărul 95, înregistrat cu nr. 36996/23.11.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și HG 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. „d”, alin 6, lit. „a”, punctul 2, art. 45, alin 2, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7338,1 lei, în vederea despăgubirii doamnei Roibu Dorina, proprietara locuinței din strada 22 Decembrie, numărul 95 avariată de prăbușirea peretelui lateral al locuinței din strada 22 Decembrie, numărul 93, aflată în proprietatea Municipiului Suceava.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin direcțiile și serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarmunicipiu Jr. IQ^raUTAC

Nr. 337 din 24 noiembrie 2016