Hotărârea nr. 336/2016

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statul de funcţii ,pentru instituţia de spectacole „Teatrul municipal Matei Vişniec Suceava”

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 36493/17.11.2016, Raportul cu nr. 36494/17.11.2016 semnat de directorul general și Serviciul resurse umane și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

Adresa nr.667 din 17.10.2016 a directorului general al instituției de spectacole „Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava”;

Hotărârea nr.8 din 17.10.2016 de avizare a propunerii de modificare a Statului de funcții al instituției de spectacole „Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava”;

în conformitate cu prevederile art. OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările, a OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, a OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transformarea unor posturi contractuale la structura de personal al Direcției Artistice - Compartimentul artistic și Compartimentului juridic din cadrul instituției de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava”, conform anexei.

Art.l. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava și directorul general al intituției de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.