Hotărârea nr. 335/2016

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statul de funcţii pentru,Aparatul de Specialitate al Primarului şi Direcţia Administraţia Pieţelor

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului și Direcția Administrația Piețelor

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 36061/15.11.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 36062/15.11.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu art. 41, alin. (1), (2) și alin.(4)-titlul I din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr. 1027/2014, art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Suceava, se aprobă:

  • a) transformarea funcției contractuale de referent tr.II în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate gr.II din structura de personal al Direcției Generale Tehnice și de Investiții - Biroul Energetic și de Utilități Publice, întrucât titulara postului a absolvit studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, studii în specialitatea activității instituției, a susținut examen de promovare în data de 28.10.2016 și a fost declarată „Admis”;

  • b) transformarea postului - funcție publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în structura de personal al Serviciului contencios administrativ, juridic;

  • c) transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, promovarea funcționarului public titular din gradul profesional deținut, în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal a Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă din cadrul Direcției Generale Tehnice și de Investiții.

Art.2. La nivelul Direcției Administrația Piețelor, se aprobă:

- transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de casier debutant în funcție contractuală de execuție de nivel superior, în casier, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 28.10.2016 examen de promovare și a fost declarat „Admis", ca urmare a expirării perioadei de debut, pentru care șefii ierarhici au întocmit raport de evaluare în structura de personal al Direcției Administrația Piețelor - Piața agroalimentară Ițcani;

Art.3. Potrivit art.l se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, conform anexei nr.L

Art.4. Potrivit art.2 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției Administrația Piețelor, conform anexei nr.2.

Art.5. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6. Prm^f^I’^îur^cipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărarO ’ d

//•/W\ .* v

PREȘEmNa             j;                                         Contrasemnează

OVIOTU              '. /                                                Secffîarsrtinicipiu

Jr* lOAWÎKÎTAC

Nr. 335 din 24 noiembrie 2016