Hotărârea nr. 334/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţele sociale, ,de necesitate şi cele construite din fondurile statului, ,precum şi locuinţele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

wwvv.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele sociale, de necesitate și cele construite din fondurile statului,

precum și locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrată cu nr. 36566/18.11.2016, Raportul Biroului Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit înregistrat cu nr. 36567/18.11.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familii, cultură culte și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată, a Legii nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței, H.G.nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, precum și a dispozițiilor Codului civil;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c”, alin 6, pct.17, art.45 alin(l),art,47, art.49 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru locuințele sociale, de necesitate, cele construite din fondurile statului, precum și locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL, așa cum sunt prezentate în anexa 1, anexa 2 și anexa 3, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se abrogă prevederile HCL nr. 24/31.01.2013 și HCL nr. 332/26.11.2015.

Art.3 " '     ’’ ucipiului Suceava prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de

locuit va duce             ș prevederile prezentei hotărâri.


^mnează njunicipiu IUTAC


Contras;

Secretar i

Jr. lOANX

Nr. 334 din 24 noiembrie 2016