Hotărârea nr. 333/2016

HOTĂRÂRE ,privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 32779/17.10.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale înregistrat sub nr. 32780/17.10.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 și a art. 54 lit. b) din Normele de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor și reformei administrative;

în în baza art. 8 lit. (c) din Normele-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul nr. 263/2007 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (3) , art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea perioadei în care gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele 2, 3, 4, 5, 17,21, 22, 28 și 30, este delegată către transportatorul S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., în baza H.C.L. nr. 173 din 27 iunie 2013 și a Contractului de delegare a gestiunii nr. 2008/11.12.2013, această perioadă urmând a fi limitată până la data de 31.12.2017.

Ărt. 2. începând cu data de 01.01.2017, Contractul de delegare a gestiunii a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele 2, 3, 4, 5, 17, 21, 22, 28 și 30, către transportatorul S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., înregistrat cu nr. 2008/11.12.2013, se modifică, urmând a avea forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se impune transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. obligația tarifară de a presta serviciul de transport public local folosind tarifele stabilite de Consiliul Local al Municipiului Suceava, precum și obligația de a transporta călătorii în conformitate cu programul de transport aprobat, acesta urmând a beneficia de acoperirea diferențelor de tarif și de compensații în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a legislației în vigoare. Persoanele care beneficiază de facilități la transportul public local sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și de H.C.L. nr. 19/2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, modificată prin H.C.L. nr. 219/2015.

Art. 4. Se aprobă delegarea, începând cu data de 01.01.2018, a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Transport Public Local S.A..

Art. 5. Se aprobă studiul de oportunitate referitor la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini al delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care conține programul de transport pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe respectivele trasee, precum și lista stațiilor ce vor fi utilizate pentru executarea serviciului.

Art. 7. Se aprobă contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, către transportatorul S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava de către transportatorul S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A.

Art. 9. Se împuternicește Primarul Municipiului Suceava să semneze contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, să negocieze indicatorii economici și programele de investiții al operatorului, prevăzute în aceste contracte, și să semneze actul adițional de modificare a contractului de delegare existent, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 10. Odată cu intrarea în vigoare a noilor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, nu se vor mai încheia contracte de acordare a subvenției pentru transportul public local, noile contracte de delegare conținând prevederi referitoare la acordarea de diferențe de tarif și la modalitatea de compensare a impactului economic negativ.

Art. 11. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, precum și S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secrejar municipiu Jr. IQA&C1UTAC

Nr. 333 din 24 noiembrie 2016