Hotărârea nr. 332/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activitatile de transport şi distribuţie,a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitatile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 36544/18.11.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 36545/18.11.2016 și Raportul Comisiei economico-fînanciare juridice și disciplinare;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, art.35,al.L, lit.e, Avizul A.N.R.S.C. nr. 422251/01.11.2016, art.l;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), coroborat cu art. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 1, art.47 alin. 1 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bilanțul termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava, elaborat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG București, aferent perioadei 01.01.2015-31.12.2015, conținut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secr hicipiu

Jr. IO CIUTAC


Nr. 332 din 24 noiembrie 2016