Hotărârea nr. 331/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public ,al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 36546/18.11.2016, Raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 36547/18.11.2016, Raportul Comisiei economico-financiare juridice și disciplinare și Raportul Comisiei de servicii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, ale Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public,cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 din HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea serviciilor comunitare de utilități publice;

în temeiul prevederilor HG nr. 246/02.2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, ale HG nr. 1069/2007 cu privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.d, alin.6 pct.14, art. 45 alin 1 , art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Strategia privind dezvoltarea serviciului de iluminat public al municipiului Suceava”, conținută în Anexa care face parte integrată din hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secre hicipiu

CIUTAC


Nr. 331 din 24 noiembrie 2016