Hotărârea nr. 330/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul ,Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la,S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la

S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 36074/15.11.2016, Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 36075/15.11.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și ale OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.3, lit. „c”, art. 37, art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nominalizarea a doi consilieri locali ca reprezentanți ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava pe durata mandatului:

  • 1. Silviu - Cristinel Crețu

  • 2. Constantin Munteanu

Art 2 Se abrogă prevederile HCL nr. 206/30.06.2016.


Contrasemnează

Secre^apmunicipiu Jr. IQĂNCIUTAC