Hotărârea nr. 33/2016

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr. 5744/19.02.2016, raportul de specialitate al Biroului buget din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat la nr. 5745 /19.02.2016 și raportul Comisiei economico -financiară, juridică, disciplinară;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și H.G. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea OG 82/2001 cu modificările și completările ulterioare, republicată;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin.6, lit.c., art.45, alin.2 lit. a, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” cu anexele 1-6, care fac parte integranta din proiect;

Art.l. Prevederile prezentei hotărâ&*jK>rfi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin Direcția buget, contabiljț^^^Ti^câ-ijf^CONTRASEMNEAZĂ SECRET A^LMUNICIPIU JR. CEraPAC IOAN

Nr. 33 Din 25 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Regulament privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al municipiului Suceava, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Capitolul I - Dispoziții generale

SCOP ȘI DEFINIȚII

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de atribuire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Reglementările legale în vigoare în baza căruia a fost elaborat acest regulament sunt:

-O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările fi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002

-H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor .

 • b) unitate de cult - se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr.489/2006.

 • c) lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv : biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora

 • d) sprijin financiar - sume alocate de la Municipiul Suceava, în condițiile legii.

 • e) solicitant - unitatea de cult care depune un proiect pentru a obține sprijin financiar..

 • f) beneficiar - unitatea de cult căruia i s-a aprobat sprijinul financiar.

DOMENIUL DE APLICARE :

 • 3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Suceava.

 • 4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

bjconstruirii în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținînd cultelor religioase;

 • d) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • e) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • f) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

 • h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

PREVEDERI BUGETARE:

 • 5. Programele și proiectele de interes public vor fi propuse pentru finanțare în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Suceava, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

Capitolul II - Procedura de solicitare și acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Suceava

 • 6. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape :

 • a) înregistrarea documentației de solicitare a sprijinului financiar;

 • b) prezentarea proiectului de finanțare spre aprobarea Consiliului Local;

 • c) după aprobarea proiectului de finanțare a sprijinului financiar se încheie contractul de finanțare între Municipiul Suceava și unitatea de cult care a întocmit proiectul;

 • d) plata fondurilor aprobate.

 • 7. Documentația va fi întocmită în limba română.

 • 8. Suma solicitată va fi exprimată în lei.

 • 9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Suceava se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la municipiul Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România)

 • b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de dirigintele de șantier;

 • c) copie după autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se prezintă și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictura bisericească;

 • f) în cazul solicitărilor privind asistență socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentația va fi înaintată Direcției de Asistentă Socială, Serviciul Protecție Socială, cu respectarea legislației în vigoare;

 • g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

 • h) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pentru obținerea sprijinului financiar;

 • i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

 • j) adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

 • k) documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

 • l) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip (anexa 2);

 • m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar.

 • n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea cu profesionalism a verificării dosarelor revine funcționarului public al Biroului Buget care s-a ocupat de aceasta, verificarea fiind atestată prin semnătură și numele în clar.

 • 10. Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

 • 11. Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul prevăzut la pct. 10, unitatea de cult /unitatea centrală de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

Capitolul III - Condiții de eligibilitate

 • 12. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii:

 • a) proiectele sunt de interes public local/național;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar.

 • 13. Nu sunt propuse spre aprobarea Consiliului Local proiectele aflate în una din următoarele situații:

 • a) Documentația prezentată este incompletă;

 • b) Solicitanții nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local al municipiului Suceava, în anul anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

Capitolul IV - Acordarea sprijinului financiar

 • 14. Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui Contract privind acordarea de sprijin financiar între Municipiul Suceava și unitatea de cult beneficiară.

 • 15. Plata sumelor alocate ca sprijin financiar se va face prin virări integrale sau eșalonate, în funcție de execuția bugetară.

Capitolul V - Verificarea actelor justificative ale sprijinului financiar depuse de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • 16. Verificarea actelor justificative ale sprijinului financiar depuse de unitățile de cult recunoscute din România se supune controlului Biroului Buget din Primăria municipiului Suceava și Curții de Conturi.

 • 17. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespuzător.

 • 18. La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la Bugetul local al municipiului Suceava se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei, a mențiunii “Conform cu originalul” și a semnăturii preotului paroh;

 • b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente transmise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un membru desemnat din Comisia de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult;

 • g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • h) pentru lucrările de pictură bisericească se va trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 zile de la primirea acestuia. Documentele justificative vor fi obligatoriu însoțite de Procesul-Verbal de Recepție a lucrărilor pentru care s-a aprobat sprijinul financiar. La recepția lucrărilor și la întocmirea Procesul-Verbal, pe care îl va și semna, va participa un reprezentant din cadrul Biroului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Primăriei Municipiului Suceava.

 • j) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la cap. I, art. 4 din regulament, solicitantul va depune alături de documentele justificative adresa de înaintare a documentelor justificative (anexa 3), raportul de justificare a utilizării sprijinului primit (anexa 4) și centralizatorul documentelor justificative (anexa 5).

 • 20. nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar;

 • 21. unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenului precizat la capitolul V, art. 19, lit i), sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare; sau dacă îl justifică prin cheltuieli neeligibile, sunt obligate să restituie suma, în maximum 15 de zile de la data solicitării finanțatorului. în caz contrar se vor aplica majorări de întârziere conform Legii 207/2015, Codul de perocedură Fiscală, art. 183, alin.2, în procent de 1% calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Verificarea documentelor justificative, încadrarea acestora în bugetul proiectului, în perioada de desfășurare a proiectului, precum și în categoriile de cheltuieli eligibile sau neeligibile se realizează în condițiile legii de către funcționarul public al Biroului Buget, care s-a ocupat de această verificare atestată prin semnătură. Dosarul complet conținând documentele justificative ale proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva autorității și a beneficiarului pentru un eventual audit din partea Curții de Conturi.

Capitolul VI - Dispoziții finale

 • 22. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava, b-dul 1 Mai nr.5 A.

 • 23. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 24. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, acordate începând cu anul 2016.

 • 25. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa 1- Cerere-tip pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr.82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului unității de cult

Anexa 3 - Adresă de înaintare a documentelor justificative pentru sprijinul financiar acordat

Anexa 4- Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Suceava

Anexa 5 - Centralizator cu documentele justificative a sprijinului financiar acordat

Anexa 6 - Contract privind acordarea sprijinului financiar

UNITATEA DE CULT

Anexa 1


Nr./Data

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă:

Cultul sau Eparhia:.............................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante:...............................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):................................

Poz. și pag. din Statul de funcții și personal..................................................................................................

Hramul (dacă este cazul):...................................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:..........................................................................................................

Funcția:...........................................Telefon:......................................................................................................

Email:...........................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:.............................................................................................

deschis la.....................................................................Cod Fiscal:.....................................................................

Obiectul cererii:....................................................................................................................................................

Motivarea cererii:................................................................................................................................................

Numărul și data autorizației de construire:.......................Data expirării:.................................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național..............................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:...............................................................

Data începerii lucrărilor:....................................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:........................................................................................

Stadiul lucrărilor:................................................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la Primăria SV:...........................................................................

în ce valoare:........................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:......................................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA și ștampila solicitantului ANEXE:

 • □ Declarație pe propria răspundere

 • □ Avizul unității de cult centrale

 • □ Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • □ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • □ Devizul lucrărilor rămase de executat

 • □ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

 • □ Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

 • □ Adeverință IBAN

 • □ Copie CIF

 • □ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

 • □ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

DECLARAȚIE

/

Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărții

de identitate seria......nr........................eliberat/ă de către.................................

reprezentant legal al parohiei/unității de cult cu hramul "................................................................" (dacă este cazul) din

localitatea.....................................,

str.....................................................nr.........Județul/sectorul ...........................................

având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind

falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult .............................să-1 utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 lei, inclusiv TVA;

documentele depuse la Primăria Munuicipiului Suceava în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

Certificatul de înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă

Vizat,

Consilier economic eparhial/ centru de cult, Semnătură

Ștampilă

Data

Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

BIROUL BUGET

Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă de...............................lei, primită în data

de..................................(ziua, luna, anul).

Menționez că justific suma de .............................lei,  conform

centralizatorului și documentelor justificative anexate.

Semnătură și ștampila beneficiarului,

RAPORT DE JUSTIFICARE PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

I. DATE GENERALE

Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Poziția și pagina din statul de funcții și personal

Localitatea

orașul sau comuna

satul sau sectorul

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

 • 1. Suma primită în anul în curs

  1

  Suma primită

  2

  Valoarea devizului din dosarul de cerere

  3

  Scopul pentru care a fost solicitată suma1

 • 2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc.

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de la Primăria Municipiului Suceava (inclusiv achiziționarea de materiale de construcții):

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

 • 3. Finanțări primite de la Primăria Suceava în perioada 2014 - 2016 pentru unitatea de cult

  Nr. crt.

  Anul

  Suma (lei)

  1.

  2.

  3.

  4.

  ...

 • 4. Finanțări primite pentru unitatea de cult de la alte autorități publice, altele decât Primăria Suceava (inclusiv fonduri europene), în perioada 2014 - 2016

  Nr. crt.

  Anul

  Instituția

  Suma (lei)

  1.

  2.

  3.

  4.

  ...

AVIZAT UNITATEA CENTRALĂ DE CULT*

SEMNĂTURĂ L.Ș.


pentru cultele ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat- episcopie, pentru alte culte, organul central al cultului respectiv.

CENTRALIZATOR                                         Anexa 5

CU DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE A SPRIJINULUI FINANCIAR ACORDAT PENTRU (construcții, reparații, etc)..................................................

LA LĂCAȘUL DE CULT (Parohie, Mănăstire etc.).........................

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, Episcopie etc)..................................................................

DIN DATA DE..................................

ÎN SUMA DE....................................

Nr.

Cit

Unitatea furnizoare

Factura

Achitat

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea fără TVA

Valoare cu TVA

Valoare totală (inclusiv TVA)

NrOP/ Chitanța

Data

Suma plătită

TOTAL

întocmit (nume, prenume, funcția)

DATA ÎNTOCMIRII


Ștampila Unității

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

CONTRACT PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR NR DIN

Municipiul Suceava, cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, cod fiscal 4244792, tel. 0230/ 212696, fax 0230/ 520593, cont bancar nr..........................................

deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentat legal de..............................- Primar și

de................................. Director al Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, în calitate de

Finanțator, denumit în continuare Finanțator și Parohia “....................Suceava, cu sediul în

mun. Suceava, str....................... jud. Suceava, cod de înregistrare fiscală .....................

tel./fax ..............,  ..............., cont bancar nr. ................................. deschis  la Banca

........................., în calitate de Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, reprezentat legal prin dl..................în calitate de preot paroh, s-a încheiat prezentul Contract de acordare a

sprijinului financiar pentru lucrări de....................../achiziționare de................../întreținere/

funcționare, aprobat prin HCL nr....

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Suceava din fonduri publice a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în vederea atingerii obiectivelor stipulate in cererea de finanțare.

 • (2) Municipiul Suceava va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea să utilizeze fondurile care îi sunt alocate în scopul prevăzut în cererea de finanțare.

Art. 2- Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de ................ lei, sumă alocată Beneficiarului de către

Municipiul Suceava în baza Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

CAPITOLUL II - Durata contractului

Art. 3 - Derularea contractului

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data de 31 decembrie 20__.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților                  |

Art.4 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) să execute lucrările finanțate așa cum sunt stipulate ele în cererea de finanțare;

 • b) să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Finanțatorului, informații confidențiale aparținând Finanțatorului sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • c) să prezinte documentele justificative Finanțatorului atât în copie, cât și în original, până cel

mai târziu la data de 31 decembrie 20__;

în cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul al IV-lea, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia, pentru validarea plăților;

 • d) dacă nu se justifică sprijinul financiar conform termenelor prevăzute la art. 4,lit c, este obligatoriu restituirea sumelor rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare; sau dacă îl justifică prin cheltuieli neeligibile, sunt obligate să restituie suma, în maximum 15 de zile de la data solicitării finanțatorului. în caz contrar se vor aplica majorări de întârziere conform Legii 207/2015, Codul de perocedură Fiscală, art. 183, alin.2, în procent de 1% calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate:

 • e) să prezinte, la solicitarea Finanțatorului, orice informație sau document ce privesc derularea contractului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora;

Art. 5 - Obligațiile Finanțatorului sunt:

 • a) să vireze sumele alocate pentru finanțarea lucrărilor Beneficiarului din prezentul contract;

 • b) să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Finanțator în baza relațiilor contractuale;

 • c) să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate" aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Finanțator conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Virarea sumelor reprezentând sprijinul financiar

Art. 6 - Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiul Suceava virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar pentru completarea fondurilor proprii ale acestuia, conform prezentului contract, într-o singură tranșă, integral sau eșalonat, în funcție de execuția bugetară.

 • (2)  în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, lucrul sesizat prin notificare scrisă din partea Biroului Buget sau din partea “Comisiei de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult”, Municipiul Suceava poate suspenda, în întregime sau parțial, plata sumei rămase din sprijinul financiar aprobat fără rezilierea contractului și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea finanțării.

CAPITOLUL V- Cheltuieli

Art. 7 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Suceava în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cererea de finanțare.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform devizului de lucrări prezentat în documentația depusă pentru acordarea sprijinului financiar și prevederilor prezentului contract.

 • (3) Atunci când Finanțatorul constată, ca urmare a verificărilor efectuate și a rapoartelor întocmite de către “Comisia de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult” și depuse la Biroul Buget Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea contractului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Suceava va solicita în scris restituirea acestora.

 • (4) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Suceava în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât lucrările prevăzute în cererea de finanțare în termenul de derulare stabilit prin prezentul contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art.25.

 • (5) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul anului (atunci când derularea lucrărilor a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în ultima justificare financiară prezentată la Biroul Buget și va fi restituită de către Beneficiar, prin OP Municipiului Suceava.

CAPITOLUL VI - Monitorizare și controi~|

Art. 8 - Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Suceava și Comisiri de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult toate informațiile referitoare la derularea contractului pe care acesta i le solicită Finanțatorul. Municipiul Suceava poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acestuia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 9 - Prezentarea documentelor justificative obligatorii

Beneficiarul va transmite informații privind derularea lucrărilor și utilizarea sumelor primite. în acest scop Beneficiarul va prezenta Municipiului Suceava, respectiv Comisiei de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult și Biroului Buget.

 • •  în cazul în care se achiziționează diverse materiale (de construcții, instalații, electrice etc.) și nu se detaliază aceste materiale pe factură sau pe bonul fiscal, se va atașa lista cu materialele respective cumpărate cu nr. de bucăți și prețul fiecăruia;

 • •  pentru lucrările de construcție, reparație, pictură, se va prezenta situațiile de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe la contract, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • •  pentru lucrările de pictură executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil, se va trimite o copie a documentului de plată și a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii;

 • •  actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare;

 • •  chitanțele și facturile fiscale care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării;

 • •  toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”, cât și viza “Bun de plată" a Comisiei de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult;

 • •  documentele justificative trebuie sa fie lizibile și să NU prezinte ștersături;

 • •  Nu se vor admite la justificare:

o documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, conform devizului prezentat;

 • •  facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar și care nu au viza “Bun de plată” a Comisiei de evaluare și monitorizare a sprijinului financiar acordat de la bugetul local unităților de cult;

o documente transmise prin fax.

Art. 10 - Evaluarea actelor justificative

 • (1) Actele justificative vor fi supuse analizei Biroului Buget.

 • (2) Biroul Buget va urmări ca analiza actelor justificative să se facă în termen de 20 zile de la primire.

Art. 11 - Monitorizarea

 • (1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanților Municipiului Suceava sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștea, Municipiul Suceava poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

 • (2) Controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fonduri publice poate fi exercitat de către organele abilitate potrivit legii (Curtea de Conturi).

CAPITOLUL VII - Rezultate. Publicitate

Art. 12 - Promovarea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata contractului, la următoarea expresie: "Lucrare realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava".

Art.13 - în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art.14 - Finanțatorul nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate, asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării contractului, cât și după finalizarea acestuia.

| CAPITOLUL VIII - Răspundere contractuală

Art.15 - Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art. 16 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Finanțatorului, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.17 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.18 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art.19 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.20 - Finanțatorul va sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art.21 - în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea de sprijin financiar din fonduri publice în anul următor.

Art.22 - Limite ale răspunderii Municipiului Suceava

(1) Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Suceava nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea lucrărilor finanțate și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

Municipiul Suceava nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL IX - Modificarea contractului

Art.23 - (1) Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți sau de către împuterniciți ai acestora, aprobate prin HCL.

 • (2) Pe parcursul derulării finanțării, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de Finanțator - durata de derulare și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele prevăzute în documentația depusă.

 • (3) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2.

CAPITOLUL X- Rezilierea contractului

Art.24 - Municipiul Suceava va rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea lucrărilor/ activităților finanțate în termenul stabilit în contract sau nu îndeplinește obligațiile contractuale.

Art.25 - (1) în cazurile enunțate mai sus, contractul de finanțare va fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 30 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) în cazul în care nu se respectă termenul de returnare a sumelor menționat la alineatul (3) se vor aplica penalități conform, Legii 207/2015, Codul de perocedură Fiscală, art. 183, alin.2, în procent de 1% calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

 • (5) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșelor ulterioare, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XI - Forța Majoră

Art.26 - Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art.27- Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 28 - Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 29 - Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării contractului.

CAPITOLUL XII - Litigii

Art.30 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XIII- Dispoziții generale si finale

Art. 31 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Suceava:

Primăria Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Cod 720224 , tel. 0230/ 212696, fax. 0230/ 520593.

 • b) Pentru Beneficiar:

Dl..............în calitate de reprezentant legal al parohiei.................Suceava, str..................nr.

..., localitatea Suceava, jud. Suceava, tel..............................

Art.33 - Prezentul contract constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art.34 - Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.35 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeași forță de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Primar,


Beneficiar,

Direcția Buget, Contabilitate, Fiscalitate Director executiv,

Reprezentant legal,


Viză control financiar preventiv, Ec. Mihaela Siriteanu

Vizat Juridic, Sef serviciu

Șef Birou Buget

întocmit, Birou Buget