Hotărârea nr. 328/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 ,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea modificări; HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 36569/18.11.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 36570/18.11.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Articol unic Se respinge completarea anexei nr. 17 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează

Secr^tarjnunicipiu

Jr. IQĂrNClUTAC


Nr. 328 din 24 noiembrie 2016