Hotărârea nr. 327/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construirea unui centru comercial parter+etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construirea unui centru comercial parter+etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată Solicitant: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 36518/17.11.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 36519/17.11.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui centru comercial parter + etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată al S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. în suprafață totală de 6098 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 48046 (4378 mp), nr. 48047 (1308 mp) și nr. 42632 (412mp), situat în intravilanul municipiuluiContra Secreta Jr.I

nează unicipiu IUTAC