Hotărârea nr. 324/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren proprietate privată ,Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren proprietate privată

Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.36522/17.11.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr.36523/17.11.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren în suprafață de 79 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 40951, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul Ana

Ipătescu.

Indicatori urbanistici: POT propus = 64,55 %;


CUT propus = 1,18;

Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin (cerere nr. 29662/21.09.2016)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data

aprobării.


Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează

S e c r etfHynmnici p iu Jr. lOAWefUTAC

Nr. 324 din 24 noiembrie 2016