Hotărârea nr. 322/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință Dp+P+M, ,anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată,Solicitant: Grigoras Dan Marcel

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax; 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință Dp+P+M, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată

Solicitant: Grigoras Dan Marcel

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 35592/09.11.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 35593/09.11.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință Dp+P+M, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 30398, situat în intravilanul municipiului în zona Tătărași.

Indicatori urbanistici: POT = 18,77%;

CUT - 0,396;

Solicitant: Grigoraș Dan Marcel (cerere nr.25389/12.08.2016).

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data