Hotărârea nr. 321/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251023/4.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele,de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,,aprobat în baza HCL 59/52.02.2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251023/4.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,

aprobat în baza HCL 59/^02.2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Adresa DSP Suceava înregistrată cu nr. 254559/7.11.2016, Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 35458/9.11.2016, Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 35459/9.11.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară.

Conform dispozițiile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008, Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționali zare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “a” și alin.(3) lit.”b” și ale art.45 alin.(2), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art.2 din Contractul nr. 251023/4.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,aprobat în baza HCL 59/2^.02.2016, în sensul prelungirii duratei contractului de la 31.12.2016 la 30.04.2017 și va avea următorul conținut: „Art.2 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 30.04.2017.”

Art.II. Se aprobă actul adițional nr. 1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IH. Se împuternicește primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional nr.l la Contractul nr.251023/4,03.2016.

ArtIV.Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și Qj asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘE OContras Secreta Jr. IO


ează unicipiu IUTAC


Nr. 321 din 24 noiembrie 2016