Hotărârea nr. 320/2016

HOTĂRÂRE ,privind schimbarea parțială a destinaţiei sprijinului financiar,pentru Parohia „Sfântul Dumitru”

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind schimbarea parțială a destinației sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Dumitru”

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 36552/18.11.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 36553/18.11.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG 82/2001, aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în baza HCL nr. 33/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit. c, art.45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică poziția 20 din Anexa aprobată prin H.C.L. nr. 35/25.02.2016, care va avea următorul conținut:

Nr.

ort.

Denumire beneficiar

Suma acordată Scopul acordării sprijinului financiar

1

20.

PAROHIA SF.DUMITRU

150.000 lei       Reabilitarea trotuarelor/aleilor

PR. FLOREA MIHAI-IULIAN

, interioare ale bisericii parohiale cu

piatră finisată de Vama

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35/25.02.2016 rămân neschimbate.Contrase Secretar Jr. IOA